پاالیشگاه هندی از ایران یک میلیون بشکه نفت وارد می کند

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

روزنامه فایننشال اکسپرس هند روز یکشنبه گزارش داد که پاالیشــگاه بهارات پترولیوم (بی پی سی ال) به عنوان دومین پاالیشگاه بزرگ این کشور به لحاظ ظرفیت در ماه های فوریه و مارس (بهمن و اســفند) یک میلیون بشکه نفت از ایران وارد می کند. براساس این گزارش، آر. راماچاندران، مدیر مجموعه پاالیشــگاه های بی پی ســی ال در گفت وگو با این نشــریه گفت: از آنجایی که نفت ایران مرغوب ترین نفت مورد نیاز پاالیشگاه های هند است شرکت اش قصد دارد بعد از ســه ماه وقفه، یک میلیون بشکه از ایران نفت خام وارد کند.شرکت بهارات پترولیوم هند به رغــم تهدیدهای آمریکا، برای مــاه ژوئن (خرداد گذشته) نیز یک میلیون بشکه نفت بیشتری از ایران ســفارش داده بود. خرید نفتــی از ایران امروزه برای مشــتریان بین المللی از آن جهت بســیار جذابتر شــده اســت که خرید مدتدار نفت ایران نسبت به خریدهای نقدی بهتر است. در واقع، زمانی که قیمت برای شــرکت بهارات هند کاهش یافت، آنها تمایل بیشتری برای خرید دارند. در حال حاضر هند عنوان بزرگترین مشــتری نفتی ایران پس از چین است و ازجمله کشورهایی است که در دور قبلی تحریمهای آمریــکا روابطش را با ایران قطع نکرد و این کشــور روابط خود بــا ایران را تنها محــدود به تحریمهای سازمان ملل متحد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.