طلب ۰۵۲ میلیارد ریالی آبفای استان مرکزی از مشترکان

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

مدیرعامل شرکت آبوفاضالب شهری استان مرکزی بیان کرد: در 202 نقطــه آب تولید و 400 الکتروپمپ در حال اســتارت برای تهیه آب داریم، هیچ کجای استان نیاز به مخرن نگهداری آب ندارند زیرا فشــار آب در همه استان یکسان است، در بحث پرداخت کارگری یک ریال بدهکاری نداریم، درســت است که امســال در ســال آبی جدید که ســه ماه از آن میگذرد شاهد بارندگیهای خوب بودیم اما برای برطرف شــدن مشکالت باید بهینه مصرف کــردن را مدنظر قــرار دهیم.خلیلی عنوان کرد: بیش از 98 درصد از شــبکه فاضالب شــهر اراک انجام شــد، تبلیغات در برابر عملکرد ضعیف معنایی ندارد، در بخش خانگی مشکالتی زیادی در زمینه بدهی نداریم، عمده بدهکاران به این شرکت بخش خانگی با رقم هشت میلیارد تومان، بخش صنعت چهــار میلیارد تومان و دســتگاهها و ادارات دولتی دو میلیارد و 700 میلیون تومان اســت، دســتور قطع واحدهای صنعتی و دســتگاههای دولتی به ســبب عدم پرداخت بدهی صادر شده است، مجموع طلب شرکت آبوفاضالب شهری استان مرکزی از جامعه هدف خود 25 میلیارد تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.