مصرف سرانه آب درآبفا منطقه ۵ ، حدود ۴۵۱ لیتر در شبانه روز می باشد

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

علی قیصری مدیر آبفا منطقه 5 در چهل و پنجمین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویــی جاری حیات بــا موضوع مدیریت مصــرف بهینــه آب گفت: در حــال حاضر مصرف ســرانه آب درآبفا منطقه 5 ، حدود 45۱ لیتر در شبانه روز می باشد که در صدد هستیم با ترغیب مردم به مصرف بهینه این عدد را به 0۱۱ لیتر در شــبانه روز کاهش دهیم.وی افزود: در حال حاضر بیش از ۶8 هزارمشــترک در آبفا منطقه 5 تحت پوشش شبکه آبرســانی اصفهان بزرگ قرار دارند با تدابیری که در نظر گرفته شد می خواهیم میزان مصرف این مشترکین را به 0۱۱ لیتر در شــبانه روز برسانیم.مدیر آبفا منطقه 5 اعالم کرد: با تعاملی کــه با ادره آموزش و پرورش و ســایر نهادها وادارات داریم نه تنها کارکنان این سازمانها را از طریق مروجین مصرف بهینه، تشویق به درست مصرف کردن می کنیم بلکه از آنها می خواهیم با نصب تجهیزات کاهنده ، میزان مصرف را به استاندارد برسانند.وی اصالح شبکه های فرسوده آب را یکی از عوامل موثر در هدررفت آب دانســت و بیان کرد:ساالنه بیش از 0۱ کیلومتر اصالح شــبکه فرسوده آب در دســتور کار قرار می گیرد و نیز اصالح انشعابات فرسوده هم با جدیت دنبال می شود که این امر در کاهش هدر رفت آب بســیار تاثیر گذار می باشد.قیصری به توزیع عادالنه آب در منطقه 5 پرداخت و تصریح کرد:هم اکنون با بهره گیری از تکنولوژی تله متری و تله کنترل ،پایش هوشمند شبکه توزیع آب صورت می گیرد که در نهایت توزیع عادالنه آب را دربرداشته است بطوریکه آب با فشار یکسان میان مشترکین توزیع می شود .مدیر آبفا منطقه 5 در پاسخ به چگونگی کیفیت آب شــرب عنوان کرد:کیفیت آب شرب که دراختیار مشترکین قرار می گیرد مطابق با اســتاندارد می باشد این در حالیست که دستگاههای نظارتی مانند شبکه بهداشت بطور مستمر کیفیت و ســالمت آب شــر را رصد می نماید .وی افزود: آبفا منطقه 5 با اقدامات فرهنگی مانند برگزاری جشــنواره نخستین واژه آب ،برگزاری مسابقات نقاشی آب مساوی زندگی ، برگزاری مراسم زنگ آب و راه اندازی اکیپ مروجین گروههای مختلف جامعه را به مصرف بهینه آب راهنمایی کردند.در ادامه این برنامه اعرابی رئیس آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: درســت مصرف آب یکی از موضوعات جدی و اساســی آموزش و پرورش می باشد که در این راستا اداره آموزش ابتدایی با انعقاد تفاهم نامه با شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در صدد فرهنگ ســازی مصرف بهینه در جامعه اســت.وی افزود: درحال حاضر بیش از 800 هزار نفر دانش آموز در استان اصفهان مشغول به تحصیل هستند که با انعقاد تفاهم نامه باشرکت آبفا پیرامون تعیین ســاعت آب ، که براساس این تفاهم در ساعاتی مقرر آموزگاران مباحثی درخصوص مصرف بهینه آب عنوان می کننــد تا دانش آموزان با مصرف بهینه آب بیش از پیش آشــنا شوند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.