دو طرح جدید پتروشیمی تا پایان امسال راه اندازی میشود

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

مدیر طرحهای شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی گفت: با هدف جلوگیری از خام فروشی و تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشــتر 2 طرح جدید پتروشیمی تا پایان امسال به طور رسمی راه اندازی می شــوند.به گزارش ایرنا، ظرفیت نصب شــده صنعت پتروشــیمی با راه انــدازی طرح های جدید اکنون به 4۶ میلیون تن در ســال رســیده است که بــا راه اندازی طرح های جدید افزایش بیشــتری می یابد. هم اکنون 54 مجتمع فعال و 34 طرح با پیشــرفت باالی 20 درصد در صنعت پتروشــیمی کشــور وجود دارد که با راه اندازی آنها ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی تا پایان برنامه ششــم توســعه به بیش از 00۱ میلیون تن در سال خواهد رســید.در ماه های اخیر روند ساخت و توسعه طرح های پتروشیمی شتاب گرفته به طوری که بزودی شاهد راه اندازی طرح های جدید خواهیم بود.بر این اســاس، وزارت نفت به نقل از مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم کرده است: پتروشیمی کاوه و فاز نخست پتروشیمی بوشــهر تا پایان امســال راه اندازی می شوند.«علیمحمد بســاقزاده» گفت: پتروشیمی متانول کاوه هماکنون تولید آزمایشــی خود را آغاز کرده و در مرحله راهاندازی است که امیدواریم پس از تولید آزمایشــی و نهایی تا پایان سال به بهرهبرداری برســد.وی با اشــاره به اینکه پتروشیمی کاوه، بزرگترین واحد تولید متانول جهان است، افزود: این واحد ظرفیــت تولید روزانه هفت هزار تن محصول را داراســت. مدیر طرحهای شــرکت ملی صنایع پتروشیمی به افتتاح فاز نخســت پتروشیمی بوشــهر تا پایان امسال اشاره کرد و افزود: فاز نخســت این مجتمع شامل واحدهای متانول، استحصال اتان و شیرینسازی گاز است که پیشراهاندازی دو واحد نخســت پایان یافته است.بساقزاده با بیان اینکه تنوع محصوالت درآمدزا در صنعت پتروشــیمی باالســت، گفت: سعی بر این است که با استفاده از فناوریهای روزآمد صنعت، پیشــرفت طرحها براســاس برنامههای پیشبینی شده انجام شــود.وی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی ثابت کرده است که شرایط ســخت تأثیری در توسعه آن ندارد و پروژههایی در صنعت پتروشــیمی در تحریم اولیه کشور آغاز شــد که در آغاز دور دوم تحریم علیه ایران، به مرحله بهرهبرداری رسیدند.بساقزاده با اشاره به اینکه سعی بر این است که پیشــرفت طرحها و توسعه صنعت پتروشیمی از شرایط بینالمللی کشــور تاثیر نپذیرد، گفت: پتروشیمی مرجان و فاز ســوم پتروشــیمی پردیس از نمونه طرحهای این صنعت هستند که در آغاز تحریم اولیه علیه ایران آغاز و خوشبختانه به بهرهبرداری رسیدهاند و هماکنون در مدار تولید قرار دارند.مجتمع پتروشیمی متانول کاوه در زمینی به مساحت 220 هکتار در سواحل غربی شهرستان دیر استان بوشــهر با ظرفیت تولید روزانه هفت هزار تن متانول است. پتروشیمی بوشهر با ظرفیت ســه میلیون تن محصول در سال اجرا میشود که شامل واحدهای اتان، اتیلن، برشهای سهکربنه، متانول، گوگرد، پلیاتیلن سبک و سنگین خطی، اسید استیک است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.