مانور قطع گاز ۰۰۰۴ مشترک در بخش جنوب غربی شهرستان گرگان

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

همزمان با هفته کاهش اثــرات بالیای طبیعی و بمنظور ایجاد هماهنگی های الزم، مانور قطع گاز 4 هزار مشــترک با حضور اعضا کارگروه تخصصی تامین سوخت و مواد نفتی استان گلستان برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان، در پی اعالن شرکت ملی گاز استان مبنی بر وقــوع ایراد فنی در خطوط اصلی گاز رســانی مربوط به منطقه ای از بلوار صیاد شــیرازی گــرگان که منجر به قطع گاز 4000 مشــترک گردید، در کوتاه ترین زمان ممکن وراس ســاعت 7 صبح جلســه کمیته بحران با حضور اعضاء در دفتر مدیر شــرکت نفت منطقه گلستان برگزار و متعاقب آن تعدادی ازاعضای کمیته بحران این شرکت در کنار مدیران شرکت ملی پخش فرارورده های نفتی، شــرکت ملــی گاز،مدیریت بحران اســتانداری و پدافند غیرعامل اســتان دردفتر مدیر منطقه 2 شرکت ملی گاز گرگان حاضر و مسئله کامال تشریح و موقیعت جغرافیایی ازطریق نقشه و با مشــاهده تصاویر ویدئویی آنالین مورد بررســی و متعاقبا با عزیمت مدیران استانی به محل قطع گاز، بصورت میدانی وضعیت رابررسی ودستورات مقتضی صادر نمودند.شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان نیزجهت کاهــش اثرات قطع گاز و تامین ســوخت دربین مردم محالت، مبادرت به اعزام چهار دستگاه خودرو حاوی نفت سفید، نفتگاز و کپسول گاز مایع به عنوان سوخت جایگزین و توزیع سوخت بین مردم متقاضی نمود.عیسی افتخاری مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی گلستان در مصاحبه ای، متولیان تامین انرژی استان را ضامن امنیت انرژی دانست .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.