آمادگی کامل منطقه گلستان برای سوخترسانی در فصل سرما و شرایط اضطرار

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان از آمادگی کامل این شــرکت برای تامین و توزیع سوخت در فصل سرما و شرایط اضطرار خبر داد .به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت گلستان، عیسی افتخاری در جلسه کارگروه تخصصی تامین سوخت و مواد نفتی استان گلستان که با هدف ایجاد هماهنگی های الزم و بررسی تمهیدات و ایجاد آمادگی کامل برای مقابله با شرایط احتمالی بحران در فصل سرما و به میزبانی شرکت نفت برگزار شد ، ضمن اعالم این خبر بر ضرورت اقدامات پیشــگیرانه جهت حصول اطمینان از آسیب پذیری حداقلی ناشی از ورود به فصل سرما تاکید کرد .وی گفت : با برنامه ریزی های انجام شده و ذخیره سازی انواع فرآورده های نفتی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در تمامی شرایط آمادگی کامل دارد تا پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان و مردم شریف اســتان گلستان باشد .افتخاری افزود : تدابیر الزم جهت تامین سوخت جایگزین (دوم) به مصرف کنندگانی که از گاز طبیعی بعنوان سوخت اصلی خود استفاده می کنند اتخاذ شده و این مصرف کنندگان می توانند با مراجعه به واحدهای متولی ، نســبت به دریافت و ذخیره سازی مناسب سوخت جایگزین اقدام نمایند تا در صورت افت احتمالی فشار گاز با مشکلی مواجه نشوند .این مقام مسئول همچنین از خانوارهای نفت ســفید سوز استان خواست با در دست داشتن کاالبرگ اعالم شده نسبت به دریافت و ذخیره سازی این فرآورده از فروشندگیهای مرتبط اقدام نمایند و این مهم را به ماههای پایانی سال موکول نکنند.در ادامه این جلسه نیز اعضا کارگروه به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در خصوص ایجاد هماهنگی مطلوب جهت استفاده حداکثری از کلیه تجهیزات و زیرساختها برای سوخترسانی مناســب به مصرف کنندگان و هم استانیهای عزیز در صورت برودت دمای هوا و افت احتمالی فشار گاز پرداختند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.