تضعیف قطعه سازی به نفع چه کسانی است؟

Sobh Eqtesad - - صنعت و تجارت -

در حالی که صنعت خودروســازی و قطعه ســازی کشور تحت تاثیر تحریم های غرب با چالش مواجه شــده است، شــاهد برخی رفتارها و اقدامات قابل تاملی هستیم که نه تنها در جهت رفع مشــکالت ناشــی از تحریم ها نیســت بلکه در حــال از بین بردن ظرفیت هــای بالقوه و بالفعل صنعت خودروســازی است. قطعه ســازی به عنوان حلقه اصلی خودروسازی کشور علی رغم تمامی کاستی ها، سهم قابل توجهی در اقتصاد و اشــتغال دارد و لذا بایستی مورد حمایت دســتگاه های مختلف قرار گیرد. دولت، مجلس و قوه قضائیه بایســتی در شرایط کنونی با اتحاد، هوشمندی و یکپارچگی صنایع مهم و راهبردی کشور را تحت حمایت خــود قرار دهند. حمایــت معنوی شــرط الزم و حمایت سیاســتی شــرط کافی اســت.با توجه به جنگ اقتصادی غرب علیه صنعت کشور، شــاید اولویت اول صنعت قطعه ســازی که قدم اول حمایت معنوی است، برقراری امنیت روانــی برای فعــاالن این صنعت اســت. تخریب، تهدید و ایجاد فضای امنیتی برای قطعه ســازان هیچگاه نمی تواند منجر به رشد ظرفیت های بالقوه این صنعت شود. صنعتی که بایســتی عالوه بر حفظ ظرفیت های خود، بتواند خال واردات قطعه به کشــور را نیز جبــران کند.از این رو ایجاد امنیت روانی برای این صنعت یک ضرورت ملی اســت که فارغ از رقابت های درون صنعتی، سیاسی و حزبی بایستی ســرلوحه همگان قرار گیرد. هرچند نقش دولت به عنوان مخاطــب اصلی صنعتگران تعیین کننده اســت ولی نقش دســتگاه های نظارتی و قضائی بــه مراتب نقش مهم تری را می توانند ایفا کنند. دســتگاه های نظارتی و قوه قضائیه بــا ایجاد آرامش در بــازار ارز به خوبی ایــن ادعا را اثبات کردند.صنعت قطعه سازی اگر مهم تر از بازار ارز نباشد، کم اهمیت تر از آن نیست. لذا انتظار از این دستگاه ها برقراری آرامش و امنیت روانی است و نه برخوردهایی که می تواند بستر را برای سودجویان و دشمنان منافع ملی هموار کند. متاســفانه بعد از نشست خبری یکی از مسئوالن ارشد قوه قضائیه شاهد فضاسازی ها غیرمنصفانه علیه یکی از قطعه سازان بزرگ کشــور بوده ایم. هجمه هایی که با همراهی برخی از رســانه های ارزشــی همراه بوده است. قدر مسلم موضوع مبارزه با فســاد خواســت تمامی فعاالن اقتصادی کشور است ولی نباید این موضوع ابزار و دست آویزی برای موج سواری افراد سودجو و فرصت طلب شود. رفتار برخی از رســانه ها و جریان ها در روزهای اخیر نشان از آن دارد کــه برخی به دنبال ایجاد ناامنی در صنعت قطعه ســازی کشور هســتند تا بتوانند با موج ســواری بر روی اقدامات قوه قضائیه بــه اهداف ضدملی خود دســت یابند.تخریب و بدنام کردن مدیران ارشــد صنعت قطعه ســازی نه تنها مشــکلی از صنعت را حل نخواهد کرد بلکه با به حاشــیه بــردن این صنعت، صنعت قطعه ســازی را از یک موضوع ملی به یک مسئله نزاع رقابتی تبدیل خواهد کرد.در چنین شرایطی انتظار بر این است دستگاه های نظارتی و قضائی با هوشمندی عالوه بر از بین بردن زمینه سواستفاده، پشت پرده این جریان ســازی ها منفی علیه قطعه ســازان ملی کشور را شناســایی و با عوامل آن برخورد نمایند. صنعت قطعه ســازی در جنــگ اقتصادی غــرب نیازمند آرامش، همدلی و نگاه ملی است نه تنش و تخریب.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.