ترکیه بیشترین دریافتکننده صنایع معدنی ایران

Sobh Eqtesad - - صنعت و تجارت -

بررســی مبادالت تجاری ایران و ترکیه در دوره هشت ماهه سال 1397 نشان میدهد کــه بخش معدن و صنایع معدنی با ســهم بیش از 400 میلیــون دالری، بیش از 45 درصد صادرات ایــران را به خود اختصاص داده اســت.به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالعرسانی ســازمان توســعه و نوسازی معــادن و صنایع معدنی ایــران (ایمیدرو)، آمارهای گمرک نشــان میدهــد، ایران در مدت یادشده به میزان 441 هزار و 311 تن کاالی بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش بیش از 404 میلیــون و 609 هزار دالر به ترکیه صادر کرده است. حجم مبادالت ایران و ترکیه در دوره 10 ماهه سال ‪11( 2018‬ دی 96 تا 9 آبان )97 افزون بر 8.2 میلیارد دالر اعالم شــد.بر این اساس، انواع سنگ و محصوالت مرتبط، انواع فرو (فروسیلیس و ،).. انواع محصوالت ســفال، آجر، سرامیک و کاشــی، پودر آلومینا، زغالسنگ و کک، زنجیره آلومینیوم و محصوالت آن، زنجیره تیتان، روی، سرب، سیمان، کروم و مولیبدن، جزو بیشترین کاالهای صادر شــده است. همچنین زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی مرتبط، ســایر اقالم معدن و صنایع معدنی، صنایع فلزی، فلزات و ســنگهای گرانبها (طال، نقره و ،)... مــس و محصوالت پایین دســتی، میکا، نیکل و محصــوالت از دیگر اقالم صادراتی ایران در دوره مورد بررســی به ترکیه بود.در دوره هشــت ماهه امسال، صادرات زنجیــره روی به میزان 38.7 هزار تن به ارزش بیــش از 110 میلیون و 910 هزار دالر، باالترین ســهم را داشته و پس از آن، زنجیره آلومینیــوم و محصوالت آن، با افــزون بر 41.2 هزار تن بــه ارزش بیش از 85 میلیون دالر و زنجیره فوالد و محصوالت فــوالدی مرتبط با بیش از بــر 138.8 هزار تن بــه ارزش بیش از 74.5 میلیون دالر در جایگاههای بعدی قــرار گرفتهاند.در مقابل، فلزات و ســنگهای گرانبهــا (طال- نقره و )... با ســهم بیش از هفــت میلیون دالری در مدت یادشــده، کمترین سهم را به خود اختصاص داد. برپایه آمارهای مورد بررسی، میزان واردات کشــور از ترکیــه در زمینه اقالم معدن و صنایع معدنی در هشت ماهه ســال جاری، 12 درصد از حجم مبادالت را به خود اختصاص داده اســت.عالوهبر این، زنجیره فوالد ومحصــوالت فوالدی مرتبط وارداتی از ترکیه در دوره هشت ماهه امسال به میزان بیش از 62 هزار تن به ارزش افزون بر 53.6 میلیون دالر بود که باالترین سهم را داشت. واردات زنجیره روی از ترکیه در دوره مورد بررسی بیش از 82.8 هزار تن به ارزش افــزون بر 23.2 میلیــون دالر بود و صنایع فلزی نیز با حجم بیــش از 4.6 هزار تن به ارزش بیش از 14.7 میلیون دالر در جایگاه دوم و سوم از لحاظ ارزش قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.