پیش فروش دی ماه محصوالت ایران خودرو

Sobh Eqtesad - - صنعت و تجارت -

با توجه بــه افزایش تقاضاي بازار براي خودروهــاي پرتیراژ گروه صنعتي ایران خودرو و براســاس مجوز کسب شده ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، این گروه صنعتي، پیش فــروش محصوالت پرتیراژ خود را از روز دوشــنبه 24 دي ماه سال جاري آغاز مي کند.به گزارش ایکوپرس، معاون مدیــر عامل در بازاریابي و فروش ایــران خودرو با بیان این که طرح پیش فروش زمســتاني ایران خودرو با هدف پاســخگویي به نیاز و تقاضاي بازار بــه خودروهاي پرتیراژ صورت مي گیــرد گفت: در این طرح پیش فروش، خودروهاي پژو ‪GLX 405‬ و،SLX پژو پارس دوگانه ســوز، سمند الایکس 7EF پایه گاز ســوز و بنزیني، پژو 206 تیپ 2 و تیپ 5 که مورد تقاضاي بســیاري از متقاضیان بوده براي ثبت نام ارائه شــده است.مصطفي خان کرمي خاطر نشــان کرد: شــروع تحویل خودروهاي این طرح از مرداد ماه 98 به بعد خواهد بود.الزم به توضیح است پیش فروش دي ماه محصوالت ایران خودرو از ســاعت 10 صبح دوشنبه بیست و چهارم این ماه آغاز مي شــود و ثبت نام در این طرح صرفا از طریق سایت فروش اینترنتی شرکت ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir و یا مراجعه به نمایندگی های مجاز سراسر کشور امکان پذیر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.