تشکیل کمیته وصول مطالبات سازمان به میزبانی بندرلنگه

Sobh Eqtesad - - صنعت و تجارت -

نشســت کمیته وصول مطالبات سازمان بمنظور بررسی عملکــرد مالی و ارائه راهکارهای بمنظور اخذ معوقات و بدهی های تجاری بنادر غرب استان هرمزگان با حضور اعضای این کمیته در شهرستان بندر لنگه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی، اولین نشســت کمیته وصول مطالبات سازمان با حضور لقان پارســی نیا مدیر کل امور مالی، روانبخش بهزادیان مدیرکل امور بندری و حســین صادقی نژاد مدیر کل مناطق ویژه بندری و سرمایه گذاری ســازمان بنادر و دریانوردی در بندر لنگه برگــزار و روند عملکرد مالی بنادر غرب استان هرمزگان مورد ارزیابی قرار گرفت.در ابتدای جلسه «قاســم عســکری نســب» مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه ضمن تشــریح اقدامات صورت گرفته به ارائه گزارش مبســوطی از فعالیت بنادر غرب استان در مباحث مالی، وصول مطالبات در حوزه کاری خود پرداخت، طرح چالش ها، گزارش پیشــرفت پروژه ها و نیازمندی های بندرلنگه در بنادر تابعه از جمله موارد مطروحه عســکری نسب بود.پارسی نیا مدیر کل امــور مالی ســازمان بنادر و دریانوردی نیز در این جلســه ضمن تقدیر از عملکــرد بنادر و دریانوردی بندرلنگــه، عملکرد مالی این بندر را در حوزه درآمد بســیار مطلوب توصیف کرد و بندرلنگه را یکی از بنادر استراتژیک کشور با ظرفیتهای در آمدزایی قابل قبول عنوان کرد .وی در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین ســازه کارهایی بمنظور وصول مطالبات سازمان و برنامــه ریزی جهت به حداقل رســاندن بدهی های تجاری در بندرلنگه اشــاره نمود و گفت: در خصوص بدهکاران کالن که نســبت به پرداخت معوقات خود در بندر لنگه تاکنون اقدامی ننمودند، پس از بررســی مجدد تصمیمات اتخاذ شده به بندر ابالغ خواهد شد.صادقی نژاد مدیر کل مناطق ویژه بندری و سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این جلسه به مباحث ســرمایه گذاری در بندرلنگه پرداخت و از آمادگی سازمان برای کمک به توســعه بندری وایجاد زیر ساختهای مناسب برای حضور سرمایه گذاران ســخن به میــان آورد.روانبخش بهزادیان مدیــر کل امور بندری ســازمان بنادر و دریانوردی که از دیگر ســخنرانان حاضر در این نشست بود نیز به ارائه توضیحاتی پیرامون موضوعات بندری وتدوین دستورالعمل ها، درتغییر در روند تعرفه های بندری طی ســال آتی پرداخت .بازدید از اســکله ها، مهمانســرا و حوزه های مختلف عملیاتی و بندری بندرلنگه از دیگر برنامه های ســفر یک روزه اعضای کمیته وصول مطالبات ســازمان بنادر و دریانوردی به شهرستان بندر لنگه بود .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.