کمپین زمستانه آسیاتک، "هیجان یک انتخاب"

Sobh Eqtesad - - صنعت و تجارت -

کمپین زمســتانه آســیاتک با نام "هیجان یک انتخاب" در سراســر کشور آغاز شــد.به گزارش روابط عمومی آسیاتک، پــس از طراحی و اجرای موفقیت آمیز کمپین روی نُت نت و نظر به اســتقبال مشــترکین، کمپین زمستانه آسیاتک با نام "هیجان یک انتخاب" از روز شــنبه 1397/10/22 آغاز و تا پایان فروردین 1398 ادامه خواهد داشت. بر اساس این گزارش شرکت آســیاتک به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشــور، همواره بر ارائه و پشــتیبانی سرویس های با کیفیت تاکید داشته و ســعی کرده است رضایت مشتریان از ســرویس های ارائه شــده را ســرلوحه اهداف خود قرار دهد. در کمپین زمســتانه "هیجان یک انتخاب"، به جهت افزایــش رضایتمندی مشــترکین، امکان برخــورداری از سرعت Mbps16 با حجم و هزینه های متنوع، به صرفه و اقتصادی به انتخاب مشتریان وجود دارد. امکان استفاده از شــرایط ویژه خرید تلفن ثابت آسیاتل با قابلیت جابه جایی کشوری و استفاده از پرظرفیت ترین و مجهزترین دیتاسنتر کشــور و همچنین برخورداری از شرایط ویژه فروش پهنای باند نیز از دیگر مزایای کمپین زمســتانه آسیاتک است. در ادامه این گزارش آمده است از آنجایی که مشتریان سرمایه های اصلی ســازمان به شــمار می آیند، شرکت آسیاتک با انعقاد قرارداد مشــترک با مجموعه اسنپ، امکان استفاده از ســفر رایگان اولین ســفر و پین تخفیف 03درصدی اسنپ تا ســقف 30.000 ریال در شــهرهایی از سراسر کشور که مجموعه اســنپ در آنها فعالیت می کند را برای مشترکین کمپین زمستانه خود فراهم آورده است. عالوه بر تسهیالت اشاره شده، به پاس همراهی مشترکین محترم جوایز نفیسی از جمله کنســول بازی XBOX و دهها سرویس ویژه به قید قرعه به خریداران پکیج های کمپین زمســتانی آســیاتک " هیجــان یک انتخاب" اختصاص می یابــد. در انتهای این گزارش آمده است آسیاتک به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشــور و با برخــورداری از توان جوانــان متخصص و متعهد ایران و بهره مندی از جدیدترین دانش نرم افزاری و امکانات سخت افزاری دنیا، در مسیر افزایش رضایت و ارتقاء کیفیت زندگی مشترکین خود گام بر می دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.