بیش 36.2زا میلیون نفر مسافر هوایی امسال جابجا شدند

Sobh Eqtesad - - صنعت و تجارت -

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اعالم کرد: شمار مسافران هوایی در مدت 9 ماهه امســال به 36 میلیون و 284 هزار نفر رسید که با اســتفاده از فرودگاههای تحت مالکیت این شرکت جابجا شــدند.به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی شــرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایــران، فرودگاههای تحت مالکیت این شــرکت در 9 ماهه امســال، با انجام بیش از 300 هزار فروند نشست و برخاست توانسته اند این تعداد مسافر را به همراه بیش از 365 هزار تن بار و مرسوالت پستی جابجا کنند.

بر اساس این گزارش و در این مدت، فرودگاه مهرآباد با 95 هزار و 351فروند بیشــترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داد و با جابهجایی بیش از 11 میلیون نفر مسافر پرترافیک ترین فرودگاه بود.همچنین فرودگاه مشهد با 48 هزار و 304 فروند و اعزام و پذیرش بیش از هفت میلیون نفر مسافر، دومین فرودگاه پرترافیک کشــور و فرودگاه امام خمینی(ره) با 38 هزار و 258 فرونــد و اعزام و پذیرش بیش از پنــج میلیون و 800 هزار نفر مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.