لزوم تدوین برنامه جامع تبریز هوشمند

Sobh Eqtesad - - صنعت و تجارت -

تبریز - فالح: یک کارشناس حوزه ی IT و استاد دانشگاه گفت: برای رسیدن به شــهر هوشمند باید برنامه جامع تبریز هوشمند تدوین شــود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در نخســتین همایش شهر هوشمند که با حضور مســووالن و مدیران شــهرداری و صاحبنظران امر برگزار شد، مدیرعامل شرکت تســهیل گستر که با موضوع «شهر هوشــمند و کسب و کارهای شــهری» ســخنرانی می کرد، گفت: باید بســترهای الزم فراهم گردد تا فرآیندهای کاری سازمان و کسب و کارهای شهرمان را الکترونیکی کنیم. علیرضا غضنفری افزود: باید از اســتارت آپ ها و فعاالن تجارت و کسب و کار الکترونیکی حمایت شود تا پول و سرمایه وارد چرخه پولی شهر گردد تا به واسطه آن، مسئوالن و مدیران شهری بتوانند در آبادانی و توسعه شهر با دستی بازتر بکوشند. وی با تأکید بر اهمیت و نقش تجارت الکترونیکی در افزایــش بهــره وری و فروش بنگاه های اقتصادی شــهر و تأثیر آن بر ایجاد درآمدهای پایدار و دائما در حال رشــد برای شهر گفت: وب سایتی مثــل علی اکســپرس )Aliexpress.com( در چیــن، تنها در یک روز معادل 350 هزار میلیارد تومان فروش داشــت. مدیرعامل شرکت تسهیل گســتر در همین رابطه و با ارائه آمارهایــی از تأثیر تجارت الکترونیکی بر اقتصاد شهرها و کشــورها گفت: ما باید بتوانیم کسب و کارهای شهرمان را به درســتی الکترونیکی کنیم و با اســتفاده از ابزار اینترنت، محصوالت و خدمات کســب و کارهای شــهر را روی میز مشتریان در سراسر ایران و جهان قرار دهیم. غضنفری در پایان با اشــاره به تجربه 21 ساله خود در کمک به الکترونیکی کردن کسب و کارها گفت: با تجارت الکترونیکی؛ می توان توسعه تجارت، افزایش فروش و به دنبال آن افزایش درآمدهای پایدار شــهری را محقق کرد. الزم به ذکر اســت در انتهای این همایش از تمبر یادبود تبریز هوشمند رونمایی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.