افزایش قیمت ارز مسافرتی و نرخ خرید در بانکها

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

دیروز قیمت خرید دالر و همچنین یوروی مسافرتی در بانکهــا افزایش یافت. هر دالر تا 11 هزار و 380 تومان در بانک خریداری می شــد.به گزارش ایسنا، همزمان با روند افزایشــی که قیمت ارز در بازار آزاد طی کرد قیمت در بانکها نیز افزایشی بوده است؛ به طــوری که دیروز هر دالر تــا 11 هزار و 380 تومان خریداری شــد.این در حالی اســت که قیمت در روز شــنبه تا مرز 11 هزار تومان بود. از ســوی دیگر هر یورو تا 13 هــزار و 100 تومان بــرای خرید قیمت خورد در شــرایطی که شــنبه هر یورو برای خرید تا 12 هــزار و 500 تومان قیمتگذاری شــده بود.اما ارز مســافرتی تا 900 تومان افزایش قیمت داشته به گونهای که از 13 هزار و 100 تومان روز گذشــته به 14 هزار تومان رســیده است.همچنین بانک مرکزی که از روز شــنبه شــروع به اعالم قیمت متوسط ارز کرده بود برای دیروز تا ســاعاتی هر دالر را 11 هزار و 500 و برای هر یورو 13 هزار و 100 تومان قیمت اعالم کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.