بانک توسعه صادرات نوک پیکان حمایت از واحدهای کوچک و متوسط است

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایــت از سرمایهگذاری اســتانداری یزد گفت: بانک توسعه صادرات به عنوان یک بانک پیشرو و تخصصی در حمایت از تولید صادرات محور در نوک پیکان حمایت از واحدهای کوچک و متوسط قرار دارد. به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات به نقل از اگزیم نیوز، در حاشیه سی و چهارمین نشست تخصصی معرفی خدمات بانک توسعه صادرات ایران که در یزد برگزار شد، سیدکمالالدین نورالدینی تصریح کرد: توســعه بازارهای خارجی ضامن پایداری تولید و اشــتغال در کل کشور است لذا نقش بانکها، به خصوص بانک توســعه صادرات بعنوان نقش واسط و تسهیل کننده ارائه خدمات به صادرکنندگان است و می تواند نقش محوری و مهمی در این میان ایفا کند.به گفته نورالدینی، از آنجاییکه تکانه های اقتصادی تاثیر آنی برفعالیت شــرکت SME ها دارد، ضروری اســت دولت تدابیری برای ارتقا پایداری اقتصادی و حمایت از واحدهای کوچک و متوســط بیاندیشــدبه گفته وی، 25 سال متوالی اســتان یزد رتبه های برتر کنکــور را به خود اختصاص داده و این دستاورد ایجاب می کند که سرمایه گذاری در بخش هــای دانش بنیان و فناورانه در اولویت قرار بگیرد.وی ادامه داد: اســتان یزد با 1.4 درصد ســهم جمعیتی بالغ بر 2.1 درصد از سهم تولیدات کشور را به خود اختصاص داده است که عمده این تولیدات توسط شرکت های کوچک و متوسط انجام می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.