بیش از یک میلیون نصب همراه بانک تجارت در 3 ماه

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

همــراه بانک تجارت مورد اســتقبال بیش از یک میلیون و سیصد هزار مشتری بانک تجارت و شبکه بانکی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، نسخه جدید همراه بانک تجارت که در مهر ماه در دسترس مشتریان قرار گرفت توانســت با امکان جدید کارتهای شتابی مورد استقبال مشتریان قرار گرفته و بیش از یک میلیون و ســیصد هزار بار نصب شــود.این نسخه بر روی سایت به نشانی mobilebank.tejaratbank.ir قرار گرفت و همزمان در فروشگاه های نرم افزار کافه بازار و ایران اپس ویژه گوشــی های اندرویدی و سیب بانک و اپ استور ایرانی ویژه دارندگان گوشیهای با سیستم عامل IOS ارائه شده است.در این نسخه امکان استعالم تمامی انتقاالت انجام شده از سوی مشتریان از طریق کارت، حساب و شبا درقسمت سوابق تراکنش فراهم شده است. کاربران نیزمی توانند ســوابق تراکنش خود را به صورت موردی حذف کرده و چک و اقســاط خود را ویرایش کنند. دسترسی به ماشین حساب در تمامی قسمتهایی که مبلغ وارد می شود نیزاضافه شده است.اپلیکیشن همراه بانک تجارت درنسخه جدید امکان ذخیره سازی اطالعات مشتریان بر روی فضای ابری را فراهم کرده است. با اضافه شــدن این امکان، اطالعات مشتریان در صورت پاک شدن اپلیکیشن قابل بازیابی است.یکی از ویژگیهای این نسخه پرداخت قبوض اپراتور همراه اول از طریق ثبت شماره تلفن همراه است. مشتریان می توانند در قسمت کارتها و حسابها با ثبت شماره تماس، قبض خود را دریافت کرده و پس از نمایش مبلغ آن را پرداخت کنند. این امکان در قسمت کارتهای شتابی نیز فعال شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.