عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن از طرح های استان هرمزگان بازدید کرد

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

حســین عســکری عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معــدن به اتفاق هیــأت همراهي متشکل از بیژن اســدی مدیر امورنظارت بر طرح هــا و عبدالرضا ولی الهی مدیر ارزیابی طرح هاي این بانک که به استان هرمزگان سفر کرده بود، ضمن حضور در شعبه این بانک و دیدار با همکاران، از طرح هاي بزرگ این استان که توســط بانک صنعت و معدن تأمین اعتبار شده اســت، بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکي این پروژه ها قرار گرفت.به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن، این بانک ســه واحد آب شــیرین کن در این استان با ظرفیــت جمعا 500 هزار متر مکعب و بــا اعتبار بیش از 357 میلیون دالر تســهیالت ارزی و یک هــزار و 800 میلیارد ریال تســهیالت ریالی و اشتغالزایي بیش از 200 نفر را تأمین اعتبار نموده اســت که فاز اول پروژه آب شــیرین کن یکصد هزار متر مکعبي با ظرفیت 20 هزار متر مکعب، همزمان با ســفر اسحاق جهانگیري معاون اول رییس جمهور در آذر ماه ســال جاري به بهره برداری رســید و در حال حاضر به شــبکه آبرسانی متصل می باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.