تندیس جشنواره حمایت از تولید ملی به بانک توسعه تعاون اهدا گردید

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

تندیس جشــنواره حمایــت از تولید ملــی (حاتم) بهپاس حمایــت این بانک از تولید ملــی و تعهد به اجرایی نمودن مفــاد اقتصاد مقاومتی به بانک توســعه تعاون اهدا گردید. در ششــمین گردهمایی بزرگ مســئولین دولت و مدیران بنگاههــای برتر اقتصاد ایران که صبح و عصر چهارشــنبه 19 دیماه با حضور چشــمگیر فعاالن صنعتی، کارآفرینان، برندهای برتر صنعت در سطح ملی و با حضور تعدادی از مدیران ارشد سه قوه در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد بانک توسعه تعاون نیز مطابق مأموریتهای توسعهای و با عنایت به امر مهم «حمایت از تولید ملی» حضور یافت.محجوب نماینده مجلس شورای اسالمی در ابتدای این همایش با اشاره به لزوم هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی ملی، نقش بانکهای توسعهای را در تأمین مالی بنگاههای صنعتی و واحدهای تولیدی داخلی حائز اهمیت دانســت.نعمتی ســخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی در این رابطه خاطرنشان کرد: سیاستهای سه قوه بر این اساس است که توان تولید بنگاهها تقویت یافته و قواعد سیاستهای تجاری بهگونهای تنظیم گردد که انگیزه بازارهای خارجی برای استقبال از بازارهای تولید داخلی ارتقاء یافته و مصرفکنندگان داخلــی نیز متمایل به خرید کاالهای باکیفیت داخلی گردند. بر همین اساس تولیدکنندگان نیز مکلف به ارتقاء کیفیت کاال و خدمات مطابق استانداردهای متعارف میباشند.تویسرکانی معاون قوه قضاییه و رئیس ســازمان ثبتاسناد و امالک کشور با اشاره به ویژگیهای اقتصاد مترقی و پیشرفته مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بر لزوم خدمترسانی مداوم دستگاههای اجرایی در راستای نیل به اهداف کالن چشمانداز و برنامههای توسعهای تأکید نمــود.در ادامه همایش تعدادی از کارآفرینــان و صاحبان برندهای معتبر ملی تجارب خود در حوزه توسعه صنعتی را با مخاطبین همایش در میان گذاشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.