اعطای تندیس نقرهای نخستین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی به بانک کارآفرین

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

بانک کارآفرین با کســب رتبه برتر در میان بانکهای کشور، تندیس نقرهای نخستین دوره جایــزه ملی حسابرســی داخلی را در چهارمین کنگره ساالنه انجمن حسابرسان داخلی ایران حسابرسی داخلی دریافت کرد. به گزارش روابط عمومــی بانک کارآفرین، در چهارمیــن کنگره انجمن حسابرســان داخلی ایران که روز چهارشنبه 19 دیماه با حضور ارباب سلیمانی رئیس هیات مدیره انجمن حسابرسان، غالمحسین دوانی عضو شــورای عالی انجمن حســابداران، سعید ترکزاده دبیــر کل و عضو هیــات مدیره انجمــن حسابرســان داخلــی و جمعی از خبرگان و برگزیدگان صنعت حسابرســی برگزار شــد، تندیس نقرهای این انجمن به این بانک اعطا شد.نخستین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی بر اســاس این گزارش، بانک کارآفرین به دلیــل عملکرد مطلوب در اســتمرار ارتقــای حسابرســی داخلی موفق به کسب این مقام شد. همچنین این بانک موفق شــد در میان تمامی شرکتها و موسسات شــرکتکننده در نخستین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی، رتبه چهارم را به خود اختصاص دهد.ســعید ترکزاده دبیر کل انجمن طی ســخنانی با اشاره به جایگاه حســابرس داخلی در ارزشآفرینی برای شرکتها، سازمانها و نهادها تصریح کرد: بهمنظور فرهنگسازی و ایجاد انگیزه برای رقابت حرفهای تصمیم گرفته شــد تا

با بررسی شــاخصهای تعیین شده توسط ایــن انجمن، عملکرد حسابرســان داخلی بهعنوان تنها مرجع حرفهای حسابرسی در کشور بررسی شده و جایزه ملی این انجمن بــه برترینهای این صنف در شــرکتها و مؤسسات مختلف کشــور اختصاص یابد.بر اساس این گزارش ترکزاده دبیر کل انجمن حسابرســان داخلی ایران با تقدیر از اعظم سعیدی مدیر حسابرسی داخلی و همکاران وی در بانک کارآفریــن تصریح کرد: خانم سعیدی از خوشنامترین مدیران پیشکسوت حسابرسی کشور است که همواره عملکرد و کارنامه مطلوبی داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.