انتشار بروشورخدمات بانک پارسیان ویژه نابینایان

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور، بانک پارســیان در راستای پاسخگویی به نیازهای تمامی اقشار جامعه و تحقق مسوولیت های اجتماعی، بروشور خدمات مالی و بانکی خود را به زبان بریل و همراه با روزنامه ایران ســپید منتشــرکرد.به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان؛ این بانک با هدف آشنایی بیشتر روشــندالن عزیز و بهره برداری بیشتر ایشان از اطالعات نوشــتاری معرفی خدمات بانک، بروشــور ویژه را در دستور کار قرار داد و در همین راســتا فایل صوتی بروشــور نیز در اختیار این گروه از مشــتریان بانک قرار گرفت. پیش ازاین نیز، امکان ارائه خدمات بانکی ویژه روشندالن، به منظور تسهیل دسترسی این قشر ازجامعه، با مجهزشدن سه شعبه کریم خانزند، میدان انقالب و میدان فردوسی بانک پارسیان فراهم شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.