تسهیالت بانک ملی ایران برای افزایش قدرت خرید مردم

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

بانک ملی ایران اقدامات قابل توجهی برای افزایش قدرت خرید مردم انجام داده است. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک به منظور توزیع مناســب تسهیالت بین اقشار مختلف جامعه، همواره به پرداخت تسهیالت خرد اهتمام داشته است.اعطای تســهیالت خرد برای خرید لوازم خانگی تا ســقف 80 میلیون ریال، تسهیالت خرید خودرو تا ســقف 150 میلیون ریال و تســهیالت تعمیر مسکن تا سقف 100 میلیون ریال بر اساس الزامات بانک مرکزی همواره توسط بانک ملی ایران عملیاتی شده است. همچنین برای رفع نیازهای اساســی خانوارها شامل خرید کاالهای اساسی، بهسازی و مقاوم سازی، تعمیرات اساسی و تجهیز و تکمیل منزل مسکونی تا سقف 500 میلیون ریال تســهیالت قابل توجهی پرداخت شده اســت.صدور کارت اعتباری تا مبلغ 500 میلیون ریال در قالب تفاهمنامه به کارکنان دولت و شرکت ها و نیز تخصیص سهیمه اعطای تسهیالت برای رفع احتیاجات ضروری مردم در قالب تسهیالت خرد از دیگر این اقدامات است.به طور کلی می توان گفت بانک ملی ایران طی هشت ماهه نخست سال جاری، 629 هزار فقره تسهیالت برای رفع نیازهای اساسی خانوارها پرداخت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.