بازگشایی نماد بانک شهر نزد بازار پایه شرکت فرابورس ایران

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

مدیر امور سهام بانک شهر از بازگشایی نماد بانک شهر خبر داد و گفت: در حال حاضر امکان خرید و فروش سهام این بانک برای متقاضیان و سهامداران فراهم شده است.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شــهر، حجت اله نجاری با اعالم این خبر گفت: خوشبختانه نماد این بانک بعد از 22 ماه توقف، شنبه 15 دی ماه بازگشایی و به این ترتیب امکان خرید و فروش ســهام بانک شهر برای متقاضیان فراهم شد.وی افزود: بانک شهر جزو اولین بانک ها در بازار پایه فرابورس است که توانست مجوز بازارگردانی را از سازمان بورس اوراق بهادار تهران بگیرد و پس از دریافت مجوز از هیات مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار و ابالغ آن به شــرکت فرابورس،مجوز بازگشایی نماد معامالتی بانک شهر گرفته شد.نجاری با اشاره به اســتقبال صورت گرفته از بازگشایی نماد بانک شهر اظهار کرد: از نخستین روز دریافت این مجوز تا کنون، استقبال خوبی توسط سهامداران درعرضه سهام برای فروش و همچنین تقاضا برای خرید سهام وجود داشته است.مدیر امور سهام بانک شهر، آینده بازارسرمایه بانک ها را روشن و مثبت پیش بینی کرد و افزود: نماد اکثر بانک ها مثبت است و هرروز شاهد افزایش قیمت سهام بانک ها در بازار سرمایه هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.