حضور مدیرعامل بیمه آسیا در استان اصفهان

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، معاونــان مدیرعامل و مدیران بیمه آسیا از شــعب این شرکت در اصفهان بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، مسعود بادین، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آســیا در نشست مشترکی با سرپرست منطقه دو،روسای شعب اصفهان، یزد، شهرکرد،کاشــان ،شــهرضاو اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی نمایندگان اســتان اصفهان ، گفــت: کارکنان و نمایندگان دو ضلع مثلث موفقیت بیمه آســیا هستند که باید عزت و آرامش آنها حفظ شــود.وی افزود :هم چنین سهامداران ضلع ســوم تداوم موفقیت بیمه آســیا هستند که می بایست با عملکرد خــود، به اعتماد آنان در انتخــاب مدیر عامل از داخل مجموعه بیمه آســیا، پاسخ شایســته داد.مدیر عامل بیمه آسیا با تأکید بر ســرلوحه قراردان همدلی، همکاری و تعامل در امور افزود: باید در راستای ارتقای جایگاه استان اصفهان و سرپرستی منطقه دو و افزایش رشد در تمام رشته های بیمه ای تالش کرد. نایب رئیس هیأت مدیره بیمه آسیا ضمن تأکید بر بررسی تمامی راهکارها و ســاز و کارهای مناسب جهت رشد و توسعه شرکت به ارائه راهکارهای الزم از جمله آماده ســازی برای اجرای آیین نامه 96 در سال آینده، رسیدگی به امکانات و تجهیزات کارکنان، تأکید بر وصول مطالبات، خســارات معوق، توزیع بهینه نیروی انســانی، دقت عمل توأم با ســرعت و تالش در جهت مدیریت پرونده های حقوقی پرداخت.بهروز ناظمی، عضو هیأت مدیره و سرپرســت معاونت امور استان ها و شبکه فروش بیمه آسیا بر لزوم درنظر گرفتن اســتارتاپ ها توسط فروشندگان بیمه های شخص ثالث اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.