نحوه پرداخت خودکار اقساط بانک مسکن با «حواله منظم»

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

سادهترین شیوه پرداخت اقســاط بانک مسکن که در آن حتی نیاز به صرف زمان یک دقیقهای ماهانه برای مراجعه به همراهبانک حذف شده است، استفاده از سرویس «حواله منظم» اســت.به گــزارش پایگاه خبری بانک مســکنهیبنا، پرداخت به موقع اقســاط تسهیالت بانکی هم برای مشــتریان و هم برای بانک اهمیت زیادی دارد. اهمیت آن برای مشتریان از این بابت است که عدم پرداخت به موقع سبب جریمه میشــود، طوری که به ازای هر روز دیرکرد، 6 درصــد مبلغ قســط به عنوان جریمــه تاخیر به بدهی تســهیالتگیرنده اضافه میشود که شاید دیرکرد یکی دو روزه آن یــک رقم جزیی به نظر برســد اما با تکرار تاخیر در پرداخت قســط مبلغ جریمه به تدریج افزایش خواهد یافت و ممکن است در صورت سهلانگاری در پرداخت به موقع اقســاط، به رقم قابل توجهی تبدیل شود.برای بانک مسکن یا هر بانک تســهیالتدهنده دیگری نیز وصول به موقع اقساط تســهیالت در تنظیم منابع و مصارف بانک، کاهش مطالبات سررسیدگذشــته و معوق و جلوگیری از تنزل آنها به طبقه مطالبات مشــکوکالوصول و نیز بهبود ضریب کنترل ریسک اعتباری )NPL( نقش دارد. در این بین اهمیت وصول به موقع مطالبات برای بانک مســکن با توجه به حجم باالی تســهیالت پرداختی، مضاعف اســت. اهمیت پرداخت به موقع تسهیالت سبب شده بانک مسکن همواره در تدارک سادهترین و ایدهآلترین مسیرهای ممکن برای پرداخت اقســاط توسط تســهیالتگیرندگان باشد و عالوه بر روشهای حضوری، روشهای متنوع غیرحضوری نیز قابل اســتفاده است. اما در میان همه این روشها، یک روش ســادهتر و ایدهآلتر به نظر میرســد و آن استفاده از ســرویس «حواله منظم» است.با اســتفاده از این سرویس حتی نیازی به مراجعه هر ماهه به ســرویس اینترنتبانک یا سامانه پرداخت اینترنتی اقساط وجود ندارد و تنها با یک مراجعه و یک نوبت ثبت درخواســت حواله منظم، میتوان برای تمام یا بخشی از مدت باقیمانده از بازپرداخت اقساط ماهانه طوری برنامهریزی کرد که مبلغ قســط در روز مورد نظر از هر ماه با تعداد دفعات تکرار مشخص از حساب بانکی تسهیالتگیرنده کسر و به حساب تسهیالت واریز شود.برای این منظور تســهیالتگیرنده میتواند با یک نوبت مراجعه به بانک مســکن، نام کاربری و رمز عبور سامانه همراهبانک یا اینترنتبانک خود را دریافت کند. در گام بعدی میتواند با وارد کردن این دو وارد ســامانه مذکور شــده و با انتخاب گزینه «سپرده» و سپس گزینه «حواله منظم»، روی گزینه «درخواســت حواله منظم» کلیک کند. در صفحه باز شده پس از انتخاب حساب مربوطه بانک مسکن که باید اقساط ماهانه از آن کسر شود و نیز حساب مقصد که برای تسهیالت گیرندگان، حســاب تسهیالتی آنها خواهد بود، مبلغ حواله یعنی رقم قسط ماهانه را وارد کرده و تاریخ شروع تسهیالت را نیز انتخاب میکند تا به این ترتیب موعد پرداخت قسط مشخص شــود.در گام آخر نیز تعداد دفعات انتقال وجه در موعدهای مقرر توسط مشتری انتخاب میشود و در نهایت با وارد کردن کد امنیتی و کلیک روی گزینه «ادامه» به صفحه پایانی ثبت درخواست منتقل خواهد شد. در این صفحه در صورت صحت اطالعات، روی گزینه تایید کلیک کرده و به این ترتیب تا زمانی که خود تعیین کرده اســت، به راحتی اقساط خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری مجدد به صورت منظم در بازههای زمانی مشخص پرداخت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.