پاکستان، اولین مقصد سفرهای بن سلمان در ۹۱۰۲

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

کشــور پاکســتان بــرای اســتقبال از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در فوریه آماده میشود. به گزارش ایســنا، فواد چودری، وزیر اطالعرسانی پاکســتان دیروز (یکشــنبه) در گفتگوی تلفنی با ترکی الشبانه، همتای ترکیهای خود هدف از سفر تاریخی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان به این کشــور را تقویت روابط دو کشور دانست و گفت: پاکســتان و عربستان دو کشــور دوست هستند که روابطشــان بر اصل احترام، همکاری و اعتماد متقابل اســتوار اســت و افقهای جدید همکاری میان دو کشــور در زمینههــای مختلف از جمله رسانه گشــوده خواهد شــد.طبق گزارش شبکه خبری «جیو نیوز» پاکستان، عمران خان، نخست وزیر پاکستان در اولین سفر خارجی خود از زمان پیروزی در انتخابات، سپتامبر گذشته به عربستان سفر کرده و در جده با بن سلمان دیدار کرد.عمران خان در این دیدار به شرح روابط تاریخی دو کشور و راههــای تقویت آنها در تمامی زمینهها پرداخته و تحوالت منطقهای را بررســی کرد. نخست وزیر پاکســتان در این دیدار از بن سلمان برای سفر به این کشــور دعوت کرده و در دیــدار با او راههای تقویت روابط دو جانبه پاکســتان و عربستان و نیز برخی مســایل منطقهای مشترک را مورد بحث و بررسی قرار داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.