دومین دور مذاکرات استراتژیک قطر و آمریکا

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

وزیر خارجه آمریکا در سفرش به قطر ضمن تاکید بر ادامه گفتگو با ولیعهد عربستان برای اطمینان از مجازات عامالن قتل خاشــقجی ادامه اختالف در شورای همکاری خلیج فارس را به ضرر همپیمانان منطقهای آمریکا دانست. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکای نیوز، دور دوم گفتوگوهای استراتژیک میان قطر و آمریکا امروز (یکشــنبه) بــا حضور وزرای خارجه این دو کشــور در دوحه آغاز شــد و دو طرف مســائل مهم منطقهای و همکاری مشــترک را مورد بررســی قرار دادند.مایک پامپئو، وزیر خارجــه آمریکا اعالم کرد، قطر همه تالش خود را برای مبارزه با تروریســم به کار میگیرد و واشنگتن از دوحه به خاطر احداث پایگاه «العدید» که ۳۱ هزار ســرباز آمریکایی را در خود جای داده، سپاســگزار اســت. ما با قطر درباره تقویت حضورمان در پایگاه العدید توافق کردیم.وی افزود، همکاری در زمینــه انرژی، ســرمایهگذاری و آخرین تحوالت منطقه در دســتور کار گفتوگوی اســتراتژیک قطر و آمریکا قرار خواهد گرفت که امروز در دوحه آغاز شــده اســت.پامپئو همچنیــن درباره بحــران دیپلماتیک میان قطر با کشــورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس گفت: وجود شــورای همکاری خلیج فارسی که متحد باشــد برای ائتالف استراتژیک خاورمیانه ضروری است.وی گفت: ترامپ معتقد است این بحران طوالنی شده و بیش از حد الزم طول کشــیده است و این به نفع دشــمنان اســت.وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت پایکاه هوایــی العدید کلید امنیت دفاعی آمریکا اســت و با قطر درباره حضور نظامی بیشــتر در ایــن پایگاه تفاهم داریم.وی قطر را دوست و همپیمان قدرتمند آمریکا توصیف کرده و بر نقش این کشور در مبارزه با تروریســم تاکید کرد و گفت: امروز ما توافقنامههایی را امضــا کردیم که روابط دو جانبه دو کشــور را عمیــق تر میکند و در درجــه اول و قبل از هر چیز بر شــراکت امنیتی و دفاعیمان تمرکز داریم.وی همچنین روابط تجاری بین دو کشور را شکوفا توصیف کرده و گفت کشورش برای همکاری بیشتر آماده اســت.پامپئو و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، همتای قطــری وی در جریان آغاز این گفتوگو شــاهد امضای توافقنامههایی در زمینههای اقتصادی، سیاســی و امنیتی میان دو کشور بودند.همچنین پایگاه خبری «خلیجآنالیــن» اعالم کرد، امــروز دور دوم گفتوگوی اســتراتژیک میان قطر و آمریکا بــا محوریت مبارزه با تروریســم، هماهنگی سیاســی پیرامون مســائل مختلف وجذب بازارهای جدید برای ســرمایهگذاری قطر در ایاالت متحده در دوحه آغاز شــد. این دور از گفتوگو با ریاست وزیر خارجه قطر و همتای آمریکایــی وی برگزار شــد.بن عبدالرحمن در این باره گفــت، دور دوم این گفتوگوها فرصتی برای تکمیل طرحهای در حال انجام میان دو کشور است.وی افزود، توافقنامهها و یادداشتهای تفاهم با آمریکا روند روابط طی سالهای آتی را تحکیم میبخشد و همکاری نظامی میان دو کشور یکی از مسائل اساسی در روابط دوحه و واشنگتن است.وزیر خارجه قطر تصریح کرد، آمریکا و قطر برای حمایت از روند صلح در خاورمیانه و میانجیگری میان گروهها در افغانستان همکاری مشترکی دارند. قطــر دیدگاههای خود را دربــاره بحرانهای کنونی منطقه، وضعیت سوریه و عراق و مبارزه با تروریسم با آمریکا در میان میگذارد.وی در ادامه اظهارات خود به پایبندی کشــورش به آنچــه موجب تحقق اهــداف و منافع قطری آمریکایی میشود، تاکید کرد.وزارت خارجه قطر نیز اعالم کرده بود، هیئتهای دو کشور در این گفتوگو مساله تحکیم روابط نظامی، دفاعــی و همکاری در زمینــه انرژی، بنادر و بانکها را در برنامه کاری خود خواهند داشت. آنها همچنین به تبــادل مهارتها در تدوین برنامههای ورزشــی در ســایه میزبانی جام جهانی فوتبال توســط قطر در سال ۲۲۰۲، مبارزه با جرایم ســایبری و هک سایتهای اینترنتــی میپردازند.دور اول گفتوگوها ماه ژانویه در واشــنگتن برگزار شد و دو طرف به اهمیت حل بحران شــورای همکاری خلیج فــارس و اهمیــت پایبندی هیئــت قطر به ســرمایهگذاری به ارزش ۵۴ میلیارد دالر در شــرکتهای آمریکایی، امالک و مستغالت و اصناف آمریکا اذعان داشتند.همچنین روزنامه آمریکایی «کانزروتیــو دیلینیوز» درباره این گفتوگوها در گزارشی تحت عنوان «تقویت شراکتهای قوی میان آمریکا و خلیج فارس» نوشــت، این گفتوگوها همــکاری میان دو کشور را گســترش میدهند.پامپئو در راس یک هیئتی با هدف توسعه همکاری میان دو کشور در زمینههای مهم از جمله دفاع، مبارزه با تروریســم، تجارت و سرمایهگذاری، انرژی، آمورش و فرهنگ با طرف قطری به گفتوگو مینشــیند.«کانزروتیو دیلینیوز» نوشــت، واشنگتن از بزرگترین شرکای تجاری دوحه است و بیش از ۰۲۱ شرکت آمریکایی در قطر فعالیت دارند و آمریکا به شراکت خود با قطر و همه کشــورهای حوزه خلیج فارس پایبند است زیرا این شــراکتها برای تحقق اهداف منطقهای مشــترک از جمله مبارزه با داعش و تروریســم و حفاظت از منابع انرژی جهانی بسیار با اهمیت هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.