توسعه دست رباتیک با فناوری چاپ ۳بعدی

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

شــرکت ‪”Unlimited Tomorrow“‬ در نیویورک از دســت رباتیکی که توسط چاپ ســه بعدی توسعه داده است، در نمایشگاه ‪۹۱۰۲ CES‬ رونمایی کرد.به گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میل، دســت رباتیک مذکور مجهز به حسگرهای عضالنی و یک سیستم کنترل هوشمند است که همه این ها با هم عمل میکنند تا به کودکانی که دستشــان قطع شده، توانایی گرفتن اشیاء و حرکت دادن انگشتان را بدهند.قیمت دست رباتیک شرکت Unlimited“”Tomorrow حدود ۰۱ هزار دالر است.بنابر گزارشها، این شرکت قصد دارد تا قیمت این دست رباتیک را تا اواسط سال به نصف برساند.با اینکه همه افراد میتوانند از این دســت استفاده کنند، اما این شرکت بیشتر تمرکز خود را بر روی ساخت اندامهای مصنوعی برای کودکان گذاشته است.هزینه خرید اندام مصنوعی برای خانوادههایی که فرزندشان قطع عضو شده است خیلی باال است زیرا آنها با رشــد و بزرگ شدن فرزندشان میبایست اندام مصنوعی جدیدی را برای آنها خریداری کنند.اکنون این شــرکت با کمک اســکن و چاپ سه بعدی توانست اندام مصنوعی با قیمت مناسب توسعه دهد به طوریکه اکنون خانوادهها میتوانند یک دست رباتیک را تنها با صرف هزینه ۵ هزار دالر و نه ۰۰۱هزار دالر خریداری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.