سرنخهایی برای توسعه آنتی بیوتیکها

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

اخیرا پژوهشگران آمریکایی با بررسی ابزار ویرایش ژن «کریسپر» سرنخ هایی در مورد چگونگی بهبود آنتی بیوتیکهای موجود و یا توسعه آنتی بیوتیکهای بهتر به دست آوردند.به گزارش ایســنا و به نقل از فیز، یکی از پژوهشگران «دانشگاه ویسکانسینWisconsin-Madison(”نوــسیدم ‪)University of‬ ایــاالت متحده آمریکا با همکاری پژوهشــگران «دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیســکو”(fo University ‪)California, San Francisco‬ ابــزار ویرایش ژن )CRISPR(”رپــسیرک« را برای بررســی اینکه کدام ژنها توسط آنتی بیوتیکهای خاص هدف قرار میگیرند، مجددا مورد بررســی قرار دادند و توانستند سرنخهایی در مورد چگونگی بهبود آنتی بیوتیکهای موجود و یا توسعه آنها به دست آورند.“جیسون Peters(”زرتپ ،)Jason استادیار علوم دارویی «دانشگاه ویسکانسین-مدیسون»، که سیستم جدید را توسعه داده اســت، گفت: آنچه ما باید انجام دهیم این اســت که ضعفهای جدید در این باکتریها را کشف کنیم.تکنیک جدید ”Mobile-CRISPRi“به دانشمندان اجازه میدهد تا عملکرد آنتی بیوتیک را در طیف وسیعی از باکتریهای بیماریزا مشاهده و بررســی کنند.با استفاده از یک نوع باکتری، پژوهشگران Mobile-CRISPR را از ســویههای آزمایشگاهی مشترک به باکتریهای متنوع انتقال دادند. این سهولت انتقال دانشمندان را قادر ساخت تا هر کدام از باکتریهایی که باعث بیماری میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.