خریداری برای رولزرویس کولینان پایه نیست!

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

اگر بیش از ۰۰۳ هزار دالر برای خرید رولزرویس کولینان کنار بگذارید، حتما چند هزار دالر دیگر را نیز صرف سفارشی کردن خودروی خود و انتخاب برخی آپشن ها خواهید کرد. قطعا خرید چنین خودرویی بدون سفارش آپشن های جذاب و لوکس و البته متمایز ساختن آن کاری بیهوده و تا حدی سطح پایین خواهد بود. به گزارش پدال بنا به گفتهی بلومبرگ، مشتریان کولینان دقیقاً نظر ما را دارند و آنها فعًال هیچ نسخهی پایهی شاسیبلند لوکس رولزرویس را سفارش ندادهاند. البته این موضوع جای تعجبی ندارد چراکه بریتانیاییها آپشن های فوقالعادهای برای قدبلند فوق لوکس خود در نظر گرفتهاند.خریداران میتوانند آیتمهای متمایزی همچون نماد طالیی روی کاپوت و پانلهای در متفاوت، جدا کنندهی شیشهای داخل کابین و صندلیهای چرمی جداگانه را انتخاب کنند که باعث میشود فضای داخلی فوق لوکسی ایجاد شود؛ و البته نباید از رنگهای سفارشی بدنه و کابین هم غافل شد که قطعا هزینهی قابلتوجهی را در بر خواهد داشت.مشتریان عالقهی ویژهای به محصوالت رولزرویس و البته آپشــن های خاص آن دارند چراکه بلومبرگ گزارش داده این خودروساز با ارائهی آپشن های سفارشــی خود حدود ۰۴ درصد بر قیمت محصوالت جدید خود اضافه میکند. در واقع رولزرویس اخیرا ۰۰۱ کارمند دیگر را در بخش سفارشی ساز خود استخدام کرده تا به نحو مناسب به تقاضای مصرفکنندگان متمول خود پاسخ دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.