گنجینه

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

یا رب سببی ساز که یارم به سالمت بازآید و برهاندم از بند مالمت خاک ره آن یار سفرکرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت فریاد که از شش جهتم راه ببستند آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت امروز که در دست توام مرحمتی کن فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق ما با تو نداریم سخن خیر و سالمت درویش مکن ناله ز شمشیر احبا کاین طایفه از کشته ستانند غرامت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.