کاسبی مفسدان اقتصادی در عدم شفافیت است

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

رئیــس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت اقتدار، مهربانی و تدبیر دادســتانه­ا در انجام وظایف قانونــی، توصیههایی را خطاب به دادســتانه­ای سراسر کشــور بیان کرد.به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، آیتاهلل ســیدابراه­یم رئیســی در همایش دادســتانه­ای سراسر کشور که در مشــهد برگزار شد، نقش دادســتان و دادسرا را در اجرای قانون، صیانت از حقوق مردم، ایجاد امنیت، کشف جرم و کیفر مجرمان بسیار مهم و اساسی توصیف کرد و گفت: نقش دادستان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.