بدنامی برجام را ایران چسان کتمان کند

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد - حمید رضا نقاشیان

در روزهای گذشــته محمود واعظی، رئیسدفتر رئیسجمهور در اظهارنظری تأمل برانگیز در پاســخ به این ســؤال که آیا با توجه به پایان اقدامات فنی در کاهش تعهدات برجامی، ممکن اســت به پیش از برجام باز گردیم؟ اظهار داشــت «خیر. فعال که برجام ســر جای خود قرار دارد و فقط آمریکا بیرون رفته و خیلی مانده به خروج از برجام برســیم». این گفته محمود واعظی در حالی اظهار میشــود که پس از اعالم رئیسجمهور و دســتور وی به ســازمان انرژی اتمی برای آغاز گازدهی در تاسیسات هستهای فردو، این مراتب در نامهای به اطالع آژانس بینالمللی انرژی اتمی رسید. بر اساس اخبار واصله در این نامه تصریح شده است که جمهوری اسالمی ایران از روز چهارشنبه ۵۱ آبان ماه گازدهی ۶FU را در تاسیســات فردو آغاز خواهد کرد و از آژانس درخواســت شده تا بازرسان آن برای نظارت بر این فرآیند، در ســاعت مشخص شده در این تاسیسات حضور داشته باشند. در این فرایند که حسب قرار در فردو سایت زیر زمینی نزدیک به شهر قم صورت پذیرد عملیات غنیسازی تا میزان ۵ درصد گســترش می یابد. البته قرار بود بر اســاس و طبق موضوع عملیات در مفاد برجام غنیسازی در سایت فردو انجام نشود و مواد هســتهای در آن وجود نداشته باشد اما بد عهدی های طرفهای برجام اعم از اروپا و آمریکا موجب گردیده که در حال حاضر این اتفاق رخ دهد که هم مواد هســتهای در فردو مستقر باشــد و هم غنیسازی در این سایت انجام شود. مسئولین سازمان انرژی اتمی میگویند که فرآیند غنیسازی چند مرحله دارد که مرحله اول انتقال مواد است که این انتقال به سایت فردو انجام شده است و در مرحله دوم باید این مواد به خطوط خوراک وصل شود و بعد از آن مراحل دیگری هست که همین حاال انجام می پذیرد. علی اکبر صالحی، رئیسسازمان انرژی اتمی درخصوص دستور رئیسجمهور درباره گام چهارم کاهش تعهدات برجامی، در مصاحبه ای تصریح کرده اســت که ما با هزار و ۴۴ ســانتریفی­وژ که در تاسیسات فردو داریم که تحت خأل هستند و دو آبشار سانتریفیوژ­های فعال تعدادی از این ســانتریفی­وژها که پیش از این غنیسازی اورانیوم را ۰۲ درصــد و تا ۵ درصد انجام میدادند، را فعال میکنیم. روز ۵۱ آبان با حضور بازرس آژانس، غنیســازی اورانیوم تا ۵ درصد و همچنین غنیسازی ایزوتوپهای پایدار در تاسیسات هستهای شــهید علی محمدی (فردو) انجام میشود. کارشناسان علوم هسته ای معتقدند میزان کاهش تعهدات برجامی اگرچه بسیار ناچیز است اما نفس کاهش تعهد مهم است و با این روند طبعا توپ در زمین اروپاست که ســعی دارد پوسته ای از برجام را برای آبروی سیاسی خود حفظ کند و اال اساسا با این روند که آمریکا روز بروز بدون قانون و رعایت مفاد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل تحریم پشت تحریم را تبلیغ میکند و اروپا هم جســارت مخالفت نداشــته یا عمدا نقش عروسک خیمه شب بازی آمریکا را ایفا می کند برجامی باقی نمانده که کسی بدنبال اجرا و انجام آن بوده باشد. جناب محمود آقای واعظی رفیق پیشین ما هم به بیان آرزوهای خود مشغولند و از این امر غافلند که این قبیل اظهارات تأمل برانگیز این پالس را به طرف مقابل میدهد که ایران و خصوصا دولت دوازدهم در پی حفظ و اجرای برجام بی فایــده برای مردم ایران با هر ذلت و به هر قیمت است؟ این شبهه در ذهن متبادر میشود که شاید همین گفته ها اســت که طرف مقابل کوچکترین اقدامی در راستای تعهدات خود انجام نخواهد داد. نگرانی وقتی بیشتر میشود که می شنویم یک دیپلمات فرانسوی به خبرگزاری رویترز بگوید که گامهای کاهش تعهدات برجامی ایران، سیاسی و سمبلیک است. دولتمردان همچنین به دفعات اعالم کردهاند که همزمان با کاهش تعهــدات، مذاکرات با طرف مقابــل را ادامه داده و بالفاصله پس از برداشتن اولین قدم از سوی طرف مقابل، ایران به قبل از ضرباالجل برمیگردد. این قبیل اظهارات پالس غلط دیگری است که طرف مقابل را به بیعملی و گستاخی تشویق و ترغیب میکند. خالصه اینکه به نظر قاطبه ملت شریف ایران بدنامی برجام کتمان پذیر نیســت و تا ابد ننگ آن را بر دامن تیم و تابعان هاشمی رفسنجانی که دولتهای یازدهم و دوازدهم را اداره کرده اند خواهد ماند.

والسالم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.