زلزله 5.9 ریشتری در 6 شهر و 54۱ روستای آذربایجان شرقی

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

زمین لرزهای به بزرگی ۹.۵ ریشتر بامداد جمعه حوالی ترک در استان آذربایجان شرقی را لرزاند که لرزش آن در ۶ استان احســاس شــد و بر اثر آن ۶ نفر از هموطنان جان خود را از دســت دادند و ۲۱۳ نفر راهی مراکز درمانی شدند.گزارش خبرنگاران ایرنا حاکی است، شدت زمین لرزه ای که ساعت ۲ و ۷۱ دقیقه بامداد جمعه در عمق ۸ کیلومتری زمین در ۹۱ کیلومتری شهر «ترک» شهرستان میانه روی داد، به اندازه ای بودکه عالوه بر تمام شهرستانهای آذربایجان شرقی، در استان های اردبیل، زنجان، قزوین، گیــالن و آذربایجان غربی نیز احساس شد.در این زمین لرزه ۹.۵ ریشتری، ۶ شهر و ۵۴۱ روستا تحت تاثیر بوده اند و تاکنون ۰۴ پس لرزه نیز داشته که بزرگترین آن ۸.۴ ریشــتر بوده اســت.هر چند خبرهای مختلفی از تعداد مصدومان این حادثه در رســانه ها منتشر و حتی آخرین آمار آنها به نقل از مســووالن اورژانس ۲۱۳ نفر اعالم شده است، اما محمدباقر هنربر، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی می گوید که از این تعداد تنها ۲۱ نفر در بیمارستان بســتری و بقیه که دچار شوک ناشــی از ترس از زلزله شده بودند، سرپایی درمان و مرخص شده اند.علی سلطانی، یکی از اهالی روستای ورکنش میانه به ایسنا گفت: منزل خود را با هزینه کم مقاوم سازی کرده بودیم و هرچند نیمهکاره است اما این مقاوم سازی باعث شد تا از زمینلرزه جان سالم به در ببریم، این درحالی است که نصف روســتا خانههایی با دیوارهای گلی و سقفهای چوبی دارند که همگی تخریب شده اند.وی در ادامه افزود: همه باید مقاوم سازی کنند، چراکه زلزله قابل پیش بینی نبوده و چاره آن نیز در مقاوم سازی خانههای گلی و چوبی روستایی است، اما باید مسیر گرفتن وام برای مقاوم سازی منازل روستایی نیز تسهیل شود، چراکه اکنون روستاییان با مضیقه و تالش فراوان این وام را دریافت میکنند.یکی از زلزله زدگان به ایسنا گفت: بیماران ما هنوز اینجا مانده اند، دختر ۲۱ ساله به خاطر نبود بیمارستان در این نزدیکی در راه بیمارستان جان باخت، بیمارســتا­ن ما را جمع کردند و فقط هفتهای یک دکتر به روستای ما می آید، اگر بیمارستان داشتیم کسی نمی مرد، خانه ام نا مقاوم اســت، خودم و برادرم تحت پوشش کمیته امداد هستیم به کمیته امداد گفتم خانه ما را مقاوم کن ولی به موقع کمک نکردند االن زن برادرم زیر آوار مرد.مریم آذر یکی دیگر از اهالی روســتای ورنکش میانه است، او به ایسنا گفت: منزلمان تازه ساخت اســت و به تازگی مقاوم سازی کردهایم به همین جهت خانه آسیبی ندیده اما محل نگهداری دامهایمان و همچنین محصوالتی که در حیاط خانه داشتیم همگی تخریب شــده و زیرآوار ماندهانــد. وی افزود: موتور و تراکتورمان اسباب گذران زندگیمان بود و با آن تامین معاش

میکردیم که اکنون زیر آوار خراب شدهاند.یکی دیگر از اهالی روستا نیز گفت: بسیاری از خانههای روستای ورنکش مقاوم سازی نشده و بسیار خسارت دیده اند. چند نفر نیز فوت شده و بسیاری افراد نیز مصدوم شده اند، درخواست ما این است که وام مقاوم ســازی منازل روستایی با سهولت بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد تا راحتتر بتوانند در این رابطه افدام کنند.وی افزود: بســیاری از خانههای روستا تخریب شده و احشــام و محصوالت مردم زیر آوار مانده اســت، از دولت و ارگانها میخواهیم به داد این مردم برســند. وامهای مقاوم ســازی نیز با مشکالت فراران به دست اهالی روستا میرسد و دنبــال هرکاری میرویم چندین ضامن طلب میکنند که این موضوع بسیار طاقت فرسا است. رئیسجمهوری در پی وقوع زلزله در آذربایجان شــرقی و تماس تلفنی با استاندار این استان، دســتور بســیج امکانات و امدادرسانی موثر به زلزلهزدگان را صادر کرد.به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری، «حجتاالسالم و المسملین حسن روحانی» طی تماسی تلفنی با اســتاندار آذربایجان شرقی در جریان ابعاد حادثه، میزان خسارات وارده و وضعیت مصدومان قرار گرفت. رئیس جمهــوری در این تماس تلفنــی در خصوص امداد رســانی موثر و سریع به مناطق زلزله زده و آسیب دیدگان از ایــن حادثه و رفع نیازهای فــوری و ضروری زلزله زدگان دســتورات الزم را صادر و بر آماده ســازی همه امکانات از سوی دستگاههای مختلف در جهت تسریع در ارائه خدمات و امداد به حادثه دیدگان و مصدومان تاکید کرد.محمد رضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی هم گزارشی از آخرین وضعیت مناطق زلزله زده اســتان و خسارات و تلفات ناشی از آن را بــه رئیس جمهور گزارش کــرد و با تاکید بر اینکه تمام امکانات ستاد مدیریت بحران استان برای امدادرسانی به مناطق زلزله زده بســیج شده است، از آغاز اسکان اضطراری زلزله زدگان خبر داد.عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور نیز در دســتوری به رئیس سازمان مدیریت بحران خواستار رسیدگی سریع به وضعیت زلزله زدگان و مناطق زلزله زده شــد.رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه امدادرسانی به سانحه دیدگان باید در اولویت قــرار گیرد، گفت: تمامی واحدها و ســازمانها و ارگانهای امداد رســان موظف به ارائه سریع و بــه موقع خدمات به زلزله زدگان می باشــند و در صورت نیاز با هماهنگی اســتاندار­ان مناطق زلزلــه زده، امکانات و توانمندیها­ی الزم در این خصوص به کار گرفته شود.رییس سازمان اورژانس کشور نیز گفت: با توجه به کوهستانی بودن منطقه و انسداد مســیر آبادیهای موجود در منطقه، آماده باش به پایگاههای اورژانس هوایی تبریز، کرج، تهران و ارومیه جهت اعزام به منطقه در شرایط اضطراری اعالم شده است. دکتر پیرحسین کولیوند گفت: این زمینلرزه منجر به تخریب واحدهای مسکونی بافت فرسوده، ریزش کوه در محور میانه - بســتان آباد و اردبیل - ســرچم - میانه، آتش سوزی بر اثر شکســتگی لوله گاز و اختالل شبکه تلفن همراه و ثابت شد.وی در ادامه آماده باش ۰۰۱ درصدی به مراکز درمانی و بهداشتی موجود در منطقه برای پذیرش مصدومین احتمالی، آماده باش جهت اعزام تجهیزات لجستیکی و تیمهای واکنش ســریع حوزه سالمت به دانشگاههای زنجان، قزوین، گیالن، کردستان، ارومیه و اردبیل، آمادهباش جهت اعزام بیمارستان صحرایی به قزوین، چهارمحال و بختیاری و کردســتان را از دیگر اقدامات مرکز هدایت و عملیات بحران وزارت بهداشت ذکر کرد. وی برقراری ارتباط ویدئو کنفرانس با بیمارســتا­ن امام خمینی (ره) ســراب و بیمارستان خاتم االنبیاء میانه و دریافت آخرین آمــار مصدومان و مراجعه کنندگان، ارتباط مســتمر با صدا و ســیما جهت ارائه آخرین آمار مصدومان، ارسال توصیههای ایمنی در فضای مجازی و از طریق صدا و ســیما در خصوص پسلرزههای احتمالی را از دیگر اقدامات این مرکز بر شــمرد.بنابر اعالم پایگاه خبری وزارت بهداشت کولیوند در بخش دیگــری از گزارش خود به اعزام تیمهای بهداشــت و بیماریهای واگیر به مناطق آسیب دیده، اعزام اورژانس هوایی تبریز در ســاعت ۰۳:۶ جهت ارزیابی هوایی، استقرار ۶ دستگاه آمبوالنس و ۳ دستگاه اتوبوس آمبوالنس در ورنکش، ورزقان، میانه و ســراب اشاره کرد.معاون امداد و نجات سازمان هالل احمر از فراهم کردن کلیه امکانات اولیه برای زلزله زدگان خبر داد و گفت: تعداد ۰۶ تخته چادر در این روستا کمپ زده شد تا خانوارهایی که در شرایط سخت تری هستند سکنی بگیرند. حامد سجادی در حاشیه بازدید از روســتای زلزله زده ورنکش میانه در گفت وگو با ایســنا، افزود: اقالم غذایی ۲۷ ساعته و یک ماهه نیز به منطقه اعزام می شود که بخشی از آن در اختیار مردم قرار گرفته و سایر اقالم از جمله چادر، موکت، چراغ والور و مایحتاج غذایی نیز در اختیار مردم زلزله زده قرار میگیرد.ســجادی با اشاره به آخرین وضعیت روســتاهای آسیب دیده، اظهار کرد: طبق بازدیدهایی که از ســوی جمعیت هالل احمر به عمل آمد روســتای ورنکش و دو روستای دیگر بیشترین آسیب را در زلزله بامداد امروز دیدند.وی با اشــاره به اینکه بالفاصله بعد از وقوع زلزله، نیروهای عملیاتی آذربایجان شــرقی از مرکز و شهرســتانه­ای هم جوار ۴۲ تیم عملیاتی را برای ارزیابی و کمک رسانی به منطقه اعزام داشتند، تصریح کرد: بعد از ارزیابی های الزم مشخص شد که سه روستا بیشترین آسیب را دیدند و در این بین روستای ورنکش دچار آسیب بیشتری شد زیرا این روستا تعداد پنج نفر فوتی داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.