صادرکنندگا­ن ممتاز و نمونه کشوری معرفی شدند دست شورای نگهبان را چگونه ببوسیم؟

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد - حمید رضا نقاشیان

شوراي اسامي و ریاست جمهوري و خبرگان رهبري بر اساس نظارت استصوابي عمل نموده است؛ این بدان معني است که نظارت استصوابی شامل تمام مراحل انتخابات، از نامنویسي و بررسي صاحیت داوطلبان تــا تأیید یا رد صحت کل انتخابات و یا صندوقهاي خاص مورد تردید و شــمارش آراء و اعام نتیجة آن ميشــود. در این مدت بسیاري از داوطلبان تأیید شــده از سوي مســئوالن مجري انتخابات، به وسیله نهاد ناظر یعني شــوراي نگهبان رد صاحیت شدند و انتخابات بعضي از اســتانها و شهرها باطل اعام شــده و یا آراي بعضي از صندوقها رد شــدهاند. اما تایید صاحیت ها کار کشــور را به جایی رسانیده که امروز به تایید بســیاری از دســتگاهها­ی ذیربط ۰۶ میلیون نفر از ۳۸ میلیون نفر جمعیت ایــران محتاج یارانه بنزین بــوده اند. این یعنی شورای نگهبان در تایید صاحیت افرادی که کاندیدای پست انتخاباتی میشــوند، بررسی ماهیتی از پاکدســتی و لیاقت و سابقه تدین، ورود نکرده است. اعوجاجات در مسیر انقاب اسامی توسط افرادی صورت مــی پذیرد که نهاد پنهان بی اعتقادی نســبت به اصل والیت فقیه و اهداف و منویات انقاب اسامی و تا حد بسیاری نسبت به ظهور منجی عالم بشریت دارند. هدف قانونگذار از تکلیف نظارتی به شورای نگهبان قانون اساســی کشور جمهوری اســامی نظارت بدون توجه به تاثیر قانون اساسی بر سرنوشت کشور جمهوری اسامی نبوده است. شوراي نگهبان، به عنوان مقام ناظر بيطرف نسبت به تفکر حزبی است اما در هر حزبی عناصر سست و بی اعتقاد میتوانند کاندیدای پست مهمی که زمان زیادی از وقت و انرژی مردم را تاثیرپذیر می کند وجود داشــته باشــند. لذاست که شــورای نگهبان با تطبیق مشخصات داوطلبان از حیث لیاقت و توانایی و اعتبار اعتقادی و ضمانت تعبد نسبت به والیت فقیه با شرایط انتخاب شدن و اجراي آن و با نظارت بر جریان انتخابات و حصول اطمینان از درســتي و عدم فساد سازبودن و انتخاباتي کاما به صاح مردم و کشور و تأیید صحت برگزاري انتخاباتی در شان نظام، اعام نتیجه آن، تضمین کننده یک انتخابات شایسته برای کشوری که قرار اســت مناســبات زمان ظهور را فراهم آورد، باشد، توجه دقیق در این نظارت، که چنانچه شــرایط انتخاب شدن در داوطلب نمایندگان مردم در مســیر استبقا و اســتعای منویات نظام فراهم نباشد، شورا حق رد صاحیت آن داوطلب و در صورت اثبات نادرســتي انتخابات و اعام نتیجه آن، حق ابطال آن را خواهد داشــت. در این صورت، اقدام مذکور به منزلة یک عمل استصوابی و تکلیف اعتقادی و در بخشی نیز قضایي و مهمتر از همه جهادی خواهد بود که شوراي نگهبان، همانند یک کانون ارزیابی گزینش، اقدام به رســیدگِي مســتدل و مستند به مواد قانــون، مبادرت به صدور حکم مينماید، بدون آنکه صاحدید و مصلحتاندیش­ي اعضاي شورا در آن دخالتي داشته باشد. بدون اینکه شــورای نگهبان را مسئول وقایع اتفاقیه در چهل سال گذشته بدانیم، باید اذعان نمود که هاشمی رفسنجانی سردمدار اقتصاد لیبرالیستی و ســید محمد خاتمی سرسلسله طرفداران عدول از مقاومت در انقاب اســامی و محمود احمدی نژاد کانــون عملیات بی ضابطه و عدول از قانون و حسن فریدون روحانی عنصر همه گونه مشکوک همه و همه از فیلتر استصواب شورای نگهبان عبور نموده اند. معنی لغوی استصواب در دوکلمه مطالبه صواب اســت. احدی در این نظام مقدس جمهوری اسامی تایید نمیکند که این ۴ شخصیت محترم که ریاست جمهوری اســامی ایران را هریک برای ۸ سال بعهده داشته اند، به صواب عمل نموده باشــند. ما دست شــورای نگهبان قانون اساسی را اینگونه می بوســیم که از اعتبار نظارت خود استفاده کند و در یک جو تبلیغاتی که سکوالریســ­م مبدع و مروج آن است واقع نشود. جمهوری اسامی با پسوند اســامی آدم ناب اسامی میخواهد. پاکدستی، بری بودن از اشــرافیت منشی، لیاقت و توانایی، پر کاری و بی توقعی محوری ترین صواب در انتخاب افراد اســت. با توجه به عملکرد حســن روحانی در دور اول توقع این بود که شــورای نگهبان صاحیت او را برای دور دوم

به صواب نداند، اما… تاریخ عبرت ســاز اســت. اینک آزمونی عظیم در راه است. انتخابات مجلس شــورای اسامی. مجلسی که باید پایه

های ســاخت گام دوم انقاب را بنا نهد. مجلسی که از عکس گرفتن با موگرینی ذوق زده نشود. مجلسی که عناصر انتخابی آن افشا کنند خود و خانواده ایشــان صاحب چه میــزان ثروتند و تعهد دهند بعد از چهار ســال همان را داشته باشند. مجلسی که با تمام وجود به اهداف انقاب اسامی با مشــی جهادی بیاندیشد. مجلسی که ماسونیسم را ننگ و علیه عضویت در آن قانون وضع نماید. مجلسی که به جیب مردم بیش از مسئولین توجه کند. مجلسی که دولت را مجبور به کوچک و چابک و نظارتی شدن، کند. انتخاب این نمایندگان با امثال این اهداف آری موجب خواهد شد دست تک تک اعضای شورای نگهبان را با طیب خاطر ببوسیم و بدان بوسیدن از منظر عبادت مفتخر باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.