تمرکز‌معامالت‌مسک ‌ن ‌در‌پنج‌منطقه‌از‌تهران

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطاعیهای اعام کرد: ثبتنام طرح اقدام ملی مسکن کانشهرها از جمله تهران در شــهرهای جدید انجام میشود.به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در پی انتشار خبری با عنوان "تهران از طرح ملی مسکن حذف شد" معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی در اطاعیهای اعام کرد که ثبتنام طرح اقدام ملی مســکن در اســتان تهران در شهرهای جدید انجام می شود. جزئیات ثبت نام طرح اقــدام ملی با ذکــر مکانهای ثبت نام در اطاعیههای بعــدی از طریق پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی به آدرس news.mrud.ir اعام خواهد شد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.