جزئیات دپوی ۰۷ میلیون دالر کاال در گمرک

از قطعات خودرو و لوازم خانگی تا غذای سگ و گربه و ژل های تزریقی

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

آخرین وضعیت کاالهای گروه (۴) دپو شده در گمــرک نشــان میدهد که تــا مرز 0۷ میلیــون دالر از این کاالهــا که غیرضروری و مصرفی هســتند در گمرکات و بنادر مانده اســت، در بین آنها قطعات موتور سیکلت و خودرو تا اشــیای دکوری، لــوازم خانگی و ژلهــای تزریقی پوســت دیده میشــود.به گزارش ایســنا، در بین کاالهای رسوب کرده در گمــرک، بخشــی را کاالهای گــروه (۴) تشکیل میدهند که از مدتها قبل ترخیص آن با مشکالتی مواجه شد تا این که در سال جــاری و با دســتور رئیس جمهــور با ورود دســتگاهها­ی ذیربط مصوباتی برای ترخیص کاالهــا از گمرک صادر شــد، ولی کاالهای گروه (۴) تعیین تکلیف نشدند.چندی پیش وزیر اقتصاد برای بازدید از گمرکات به جنوب سفر کرده بود که در ادامه پیشنهادی را برای تعییــن تکلیف کاالهای گــروه (۴) به هیات وزیران ارائه کرد کــه البته هنوز در رابطه با آن تصمیمگیری نشــده اســت.اما تازهترین اطالعات دریافتی ایســنا از وضعیت کاالهای گــروه (۴) از این حکایت دارد که این کاالها در ۷1 گمــرک کشــور دپو شــدهاند که در مجمــوع ارزش آن به حدود 0۷ میلیون دالر میرســد. جزئیات این کاالهــا در گمرکها نشــان میدهد که در گمــرک آبادان حدود ۴1 میلیــون دالر از اجــزا و قطعــات موتور سیکلت و خودرو تا لوازم خانگی مانند چرخ گوشــت، جاروبرقی، چایساز، شال و روسری یا ابزارآالت وجــود دارد.همچنین در گمرک بوشــهر، ژل و کرمهای دارویی و بهداشتی، وســایل آشــپزخانه، ماشــین لباسشویی و ظرفشــویی، تقویت کنندههای مو و یا رینگ چرخ برای سواری و وانت و همچنین کمپوت آنانــاس دیده میشــود.در گمرکهای دیگر مانند گمــرک تهران، شــکالتهای قنادی، صابون، شــامپو، لوازم آرایشــی و بهداشتی، کمپوت آناناس، غذای سگ و گربه یا دستگاه

لیفتراک وجود دارد.بندر خرمشــهر نیز یکی دیگر از گمرکاتی اســت که در آن از ویولن و پیانو تا اشــیاء ســرامیکی دکوری، اسباب بازی، کالســکه، چراغ مطالعه دپو شده است. اما گمرک شهید رجایی بندر عباس که حجم زیــادی کاال در آن قرار دارد قطعات آناناس، ســنگ طبیعی، فندک و کاغذ سیگار، لوازم خانگــی، لوازم حمــام و دستشــویی، لوازم دندانپزشکی، دیده میشود.در گمرک سهالن تبریز روغن ذرت تصفیه شــده یا در فرودگاه امام(ره) ژلهای تزریقی زیر پوســتی، عینک آفتابــی، کلیپس مو وارد شــده و باقی مانده اســت.در کیش نیز لوازم آرایشی و در ماکو یراقآالت مبلمان از جمله وســایلی هستند کــه در قالب گروه (۴) وجــود دارد.در حالی احتمــاال تعیین تکلیــف و ترخیص کاالهای گــروه(۴) با توجه به پیشــنهاد وزیر اقتصاد به هیات دولت وجود دارد که گرههای ارزی یکی از موانع ترخیص این کاالهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.