ظریف راهی هند شد

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

وزیــر امــور خارجــه ایران بــه منظــور شــرکت در پنجمین اجالس»رایســینا» عصر روز سه شنبه راهی هند شد.به گزارش ایسنا، پنجمین دوره نشست ساالنه گفتوگوهای «رایسینا» به مدت ســه روز با حضور وزیران امور خارجه 12 کشــور جهان از جمله ایران در دهلی نو برگزار شــده است.بر اساس این گزارش امروز وزیر امورخارجه کشــورمان در این نشست سخنرانی می

کند.نشست ســاالنه گفتوگوهای رایسینا )RAISINA( با حضور بیــش از دو هزار شــرکت کننــده در دهلی نو برگزار شــده و

براساس اخبار منتشر شــده 00۷ هیئت از 100 کشور خارجی شــامل شــخصیتهای سیاســی، اقتصادی، علمی و فرهنگی

جهان میهمانان این دوره هستند.نشست رایسینا )RAISINA( با همکاری وزارت خارجه هند و بنیاد تحقیقاتی آبزرور این کشــور

برگزار میشود. رایسینا برگرفته از تپه راسینا در منطقه مرکزی دهلی نو اســت که کاخ ریاست جمهوری و کل نهادهای دولتی این کشــور در آنجا مستقر هستند.نخستین نشست گفتوگوها در سال 201۶ با حضور بیش از 001سخنران از ۹۶ کشور جهان درباره مجموعه موضوعات سیاسی، اقتصادی، انسانی و دیجیتال کشورهای آسیایی برگزار شد.محمد جواد ظریف قرار است عالوه بر سخنرانی در نشست رایسنیا با برخی از همتایان خود دیدار و گفتوگو کند.وی که در راس هیئتی سیاسی عازم هند شده است قرار است در بمبئی با تجار و کارآفرینان این شهر نیز دیدار و برای

آنان سخنرانی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.