صنایعدستی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شد

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی کل صنایع دستی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض برای کاالها و خدمات معاف شدند.بررسی الیحه مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار روز سهشنبه نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی پارلمان قرار داشت. بر اساس بند ۴1 ماده ۹ الیحه مالیات بر ارزش افزوده که بهتصویب نمایندگان رسید، «صنایعدستی تولید داخل موضوع ماده 1 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعاالن صنایع دستی مصوب 2۶/10/1۳۹۶ مطابق فهرستی که تا پایان دیماه هر سال توسط وزارت میراثفرهنگ­ی، گردشگری و صنایعدستی پیشنهاد میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد» از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود.براساس گزارش میراث آریا، همچنین موضوع معافیت مالیاتی خدمات اقامتی هتلهای سهستاره و پایینتر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه های ذیربط برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. این مصوبه پس از تأیید شورای نگهبان قابل اجرا خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.