بسیج ظرفیتهای یگانهای سپاه برای امدادرسانی به سیلزدگان

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

ســخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاســداران با تشریح اقدامات سپاه در امدادرسانی به سیلزدگان استان سیستان و بلوچستان، از بسیج ظرفیتهای یگانهای سپاه برای امدادرسانی و کمک به سیلزدگان این اســتان خبر داد.به گزارش پایگاه اطالعرسانی سپاه، در پی بارندگیهای شــدید چند روز گذشــته که منجر به وقوع ســیل در استان سیستان و بلوچستان و بروز خساراتی در این مناطق شد، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف روز سهشنبه اظهار داشت: از ساعات ابتدایی وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان، واحدها و یگانهای سپاه مستقر در منطقه اعم از یگانهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص)، نیروی دریایی سپاه و بسیجیان بومی و گروههای جهادی، همه تالش و همت خود را برای امدادرسانی و کاهش مشکالت و آالم هموطنان عزیز و محجوب این خطه ایران اســالمی بــکار گرفتند.وی با بیان اینکه پایوران و بسیجیان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پس از وقوع سیل با حضور در منطقه، اقدامات امدادرســا­نی و نجات را به سرعت آغاز کردند، افزود: این اقــدام مهم با بکارگیری ۳ فروند بالگرد ترابری، ۵۳ دســتگاه

ماشــین آالت سنگین مهندسی و ترابری و بیش از 00۶ نفر از رزمندگان این قرارگاه در ســاعات اولیه وقوع سیل انجام پذیرفت که منجر به نجات جان بســیاری از هموطنان گرفتار مانده در ســیل شد.سخنگوی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی همچنین از بکارگیری ماشینآالت و تجهیزات مهندسی به منظور بازگشایی راههای ارتباطی و تخلیه مردم و نجات گرفتار ماندگان در ســیل خبر داد و تصریح کرد: همچنین تاکنون بیش از 10 هزار بســته غذایی، 0۵ هزار قوطی کنســرو و آب معدنی و ۵ هزار تخته پتو بین ســیلزدگان توزیع شده است و در ادامه روند امدادرسانی 1000 سری لوازم ضروری خانگی در حال توزیع میباشد.شریف در ادامه عنوان کرد: قرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه با راهاندازی ۴ مرکز پخت غذا در شهرستانهای چابهار و کنارک، پخت غذای گرم را از روز شنبه آغاز کرده که در هر وعده ۵ هزار پرس غذا بین سیلزدگان جا بجا شده و مستقر در مکانهای امن و نیز در روستاها و نقاط صعبالعبور از طریق بالگرد توزیع میشود و تاکنون 200 روستای سیل زده را تحت پوشش خدماترسانی قرار داده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.