اروپا مکانیسم ماشه را در برجام فعال کرد

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

فرانسه، انگلیس و آلمان دیروز (سهشنبه) در یک بیانیه مشترک مکانیسم حل اختالف در برجام، موسوم به ماشه را به دلیل آنچه "نقض توافق از ســوی ایران" خواندند، فعــال کردند. تروئیکای اروپا در ادامه بیانیه خود تاکید کردهاند که به کارزار فشــار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران نمیپیوندند. بنا بر بیانیه صادر شــده از سوی سه کشور اروپایی عضو توافق هستهای، این دولتها در هماهنگی با سرویس روابط خارجی اتحادیه اروپا این تصمیم را گرفتند.در بیانیه اتحادیه اروپا آمده اســت: باتوجه به اقدامات ایران ما هیچ انتخاب دیگری نداشتیم جز اینکه امروز نگرانیهای خود را در رابطه با اینکه....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.