متقاضیان بیمه بیکاری کرونا شماره حساب بدهند

بیمه بیکاری کرونا به ایستگاه پرداخت رسید

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

کارگران و متقاضیان بیمه بیکاری آسیبدیده از کرونا که پیامک وزارت کار را دریافت کردهاند، ظرف ۴۲ ساعت از دریافت پیامک باید شــماره حســابی برای واریز مبلغ بیمه بیکاری اعالم کنند.به گزارش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطالعیهای اعالم کرد که تمامی مقرری بگیرانی که در اسفند سال ۸۹۳۱ شغل خود را از دست داده و بیکار شده اند، ظرف ۴۲ ساعت پیامک درخواست شماره حساب برای واریز بیمه بیکاری را دریافت خواهند کرد.بر این اساس متقاضیان باید پس از دریافت پیامک با مراجعه به سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری به نشانی /https://bimebikari.mcls.gov.ir در اسرع وقت و حداکثر ۲۱ ساعت، نسبت به درج شماره حساب بانکی خود در یکی از بانکهای تعیین شده در سامانه اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.