انتظار «آزادی» برای جهانی شدن

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

«بــرج آزادی» در قالــب پروندهی زنجیــرهای از میراث معماری معاصر کشــور، برای ثبت در فهرســت میراث جهانی آماده میشود. در نامهای که معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به مشــاور و مدیرکل حوزه ریاست وزارتخانه نوشته، تاکید کرده اســت که هر چند ثبت جهانی برج آزادی به دلیل محدودیتها در سهمیه، نیازمند زمان بیشتری است، اما قطعا این برج تاریخی همراه با تعدادی از میراث معماری کشــور در اولویتهای ثبت جهانی قرار میگیرد.در این نامه که به دســت خبرنگار ایســنا رسیده، محمدحسن طالبیان، خطاب به ابراهیمی - مشــاور مونسان - آورده است: «در خصوص پیشــنهاد ثبت برج آزادی تهران در فهرست میراث جهانی یونســکو، ثبت زنجیرهای میراث معماری معاصر کشــور در اولویت برنامههای این معاونت قرار داشته و کمیتهای کارشناسی متشکل از صاحبنظران معمــاری معاصر در ســتاد وزارت در حال بررســی آثار شاخص معماری معاصر به جهت تطبیق با معیارهای ثبت جهانی است.در این راستا مجموعه ارزشمند برج آزادی از جمله آثاری است که به طور ویژه در این ثبت زنجیرهای مطمح نظر (مدنظر) قرار دارد. الزم به ذکر اســت نظر به محدودیت سهمیه کشــورها برای معرفی آثار در جهت ثبت در فهرســت میراث جهانی نهایــی این امر نیازمند زمان بیشتر خواهد بود.»برج آزادی که سال ۹۴۳۱ توسط حســین امانت، به عنوان نماد ایران مدرن و برای یادبود جشنهای ۰۰۵۲ ساله پهلوی در غرب تهران ساخته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.