فاجعه در آمار تولید ناخالص داخلی

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

ارقام منتشــر شده در خصوص میزان کاهش رشــد تولید ناخالص داخلی کشورها در سه ماهه نخست سال ۰۲۰۲ حاکی از آن است که شیوع ویروس کرونا تا کنون ضرر قابل توجهی را به بار آورده و حتی پیشبینی میشود که این وضعیت در سه ماهه دوم سال نیز بدتر شود.در روزهای اخیر، شاهد تغییر آرام ارقام تولید ناخالص داخلی کشورها در سه ماهه نخست سال هستیم و باید گفت که تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی فاجعهبار بوده است.گفتنی است ژاپن آخرین کشوری بود که آمار تولید ناخالص خود برای سه ماهه نخست سال ۰۲۰۲ را منتشر کرد و این نتیجه نامساعد بدان معنی است که این کشور به دلیل منفی بودن ارقام در سه ماهه چهارم سال ۹۱۰۲، مستقیم به سمت رکود اقتصادی حرکت کرد. با این حال، زمانی که این نتیجه ناامید کننده با سایر کشورها مقایسه میشود، باز هم بهتر به نظر میرسد.ژاپن، رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۴.۳درصدی سالیانه را در مقایسه به سه ماهه چهارم سال ۹۱۰۲ گزارش داد، زمانی که این رشد منفی ۳.۷درصد بود. این به معنی کاهش منفی ۹.۰درصدی غیر ساالنه در سه ماهه نخست سال است که شدت کمتری را نسبت به انقباض اقتصادی در چین، فرانسه، اسپانیا یا ایتالیا در همین بازه زمانی نشان میدهد.قابل ذکر است که چین، انقباض اقتصادی چشمگیری را به میزان منفی ۸.۶درصد در بین ماههای ژانویه و مارس مشاهده کرد (در آمار رسمی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منفی ۸.۹درصد گزارش شد).از سویی، بانکهای مرکزی در فرانسه و اسپانیا ضررهای سه ماهه خود را بین ۵ تا ۶درصد اعالم کردند.ایاالت متحده نیز که ارقام رشد ساالنه را منتشر کرده، بر اساس محاسبات غیر ساالنه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رشد منفی ۲.۱درصد را تجربه کرد. (منفی ۸.۴درصد در رشد ساالنه)به غیر از کشورهای اروپایی و آمریکا، ژاپن بیشتر قادر بود که اقتصاد خود در دوران بحران کرونا به صورت پویا کنترل کند. از آنجا که موارد ابتال در ماه آوریل دوباره افزایش یافت، کشور مجبور به افزایش محدودیتها شد و به همین دلیل کارشناسان بر این باورند که ارقام تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال بسیار بدتر خواهد بود.کرهجنوبی نیز از آنجا که توانست اقتصاد خود در سه ماهه نخست سال را نسبت به سایر کشورها بهتر مدیریت کند، در وضعیت مشابهی قرار دارد. این کشور اعالم کرد که تولید ناخالص داخلی آن ۴.۱درصد کاهش را از سه ماهه چهارم سال ۹۱۰۲ تجربه کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.