پارکینگهای­ی که قیمت خودرو را گروگان گرفتهاند

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

با افزایش قیمت خودرو، موضوع احتکار دوباره مطرح شــده و پارکینگهای احتکار خودرو یکی یکی

پیدا میشــوند؛ در این میان البته پر بودن پارکینگ خودروسازها نیز خبرساز شده است.دو روز پیش وزارت صنعت هرگونه دپو و نگهداری خودروی فاقد پالک در پارکینگها را مصداق احتکار دانست و اعالم کرد که با محتکران برابر دستور قضائی برخورد خواهد شد.در همین رابطه رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت نیز در حالی از شهروندان خواست تا در صورت اطالع از این گونه پارکینگها مراتب را از طریق ســامانه ۰۱۱ به پلیس اطالع دهند. این در حالی است که معاون وزیر صنعت اعالم کرده که مسوولیت ناشی از تحویل خودروی بدون پالک با خودروسازان خواهد بود.این فراخوان باعث شد تا در روزهای گذشته ۰۴۶ دستگاه خودرو در سطح پایتخت، ۹۷ دستگاه خودرو احتکارشده فاقد پالک

از پارکینگی در حوالی یافتآباد، بیش از ۰۸۱ دستگاه خودروی سواری فاقد پالک و مظنون به احتکار از چند انبار و یک انبار در شهرســتانه­ای فارس و ۳۷ دستگاه خودرو در حیاط دو منزل در الرستان و غیره کشف شود.رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت نیز گفته که عدهای محتکر که در ماههای گذشــته خودرو ها را به قصد سرمایهگذار­ی در پارکینگها جمع کرده بودند، مرتب به دنبال

تحریک مصرفکنندگا­ن برای فروش خودروهایشا­ن بودند، اما این روزها خودروهای احتکار شده یکی یکی در حال رو شــدن است و باید شفاف سازی شــود که صاحبان آنها چه کسانی هستند؟«سعید موتمنی» تاکید کرده که اگر در ماههای گذشته سقف قیمتی بر خودروها اعمال میشد، شاهد ظهور محتکران یا ســرمایهگذ­اران خودرو نبودیم و این در حالی اســت که پیش بینی میشود تعداد بسیار زیادی خودرو در پارکینگ خانهها احتکار شــده باشد.البته این نخستین بار نیست که موضوع احتکار

خودرو مطرح میشــود. پیش از این نیز هربار شاهد نوسانات بزرگ در بازار خودرو بودهایم، سر و کله محتکران و انبارهای پر از خودرو نیز پیدا میشــد تا با قیمتسازی در بازار سود بیشتری نصیب خود کنند.در این زمینه یک نمایشــگاه­دار به ایرنا گفته که برای فعاالن این صنف که مطابق قانون تجارت

به این فعالیت اشــتغال دارند، نرخ کارمزدی به ازای فعالیت خرید و فروش در نظر گرفته میشود، اما بــرای افرادی که تعداد زیادی خودرو احتکار کرده اند قانونی تعریف نشــده و خودروی خود را به هر قیمتی میفروشــند.به اعتقاد کارشناسان، فرمول قیمت بازاری خودرو ۰۱ درصد باالی قیمت فاکتور شده کارخانه ای، طرح خوبی است که باید پیشتر از اینها اجرایی میشد.اما شائبه احتکار تنها محدود

به انبارهای کوچک و بزرگ در گوشه و کنار ایران نمی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.