فروش سهام عدالت بدترین تصمیم است

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

سخنگوی ســتاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت: تمام مشــموالن سهام عدالت برای فروش سهام خود باید کد بورسی داشته باشند.حسین فهیمی درباره تاریخ امکان فروش سهام عدالت اظهار داشت: همانطور که رییس جمهوری در جلسه هیات دولت اعالم کرد، آخرین تصمیمی گرفته شد این است که دارندگان سهام عدالت تا پایان خرداد ماه امکان فروش ۰۳ درصد از سهام خود رادارند. وی با تاکید بر اینکه توصیه جدی ما به مشــموالن سهام عدالت عدم فروش این سهام استف ادامه داد: مردم توجه داشته باشند که این امکان برای فروش ۰۳ درصد از سهام یک تصمیم برای تسهیل فروش اســت و نه تشویق برای فروش سهام عدالت.سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت اظهار داشــت: برای فروش سهام عدالت فقط یک امکانی را ایجاد کردیم که افراد حق انتخاب برای مدیریت ســهام خود را داشته باشند و قصدمان تشویق و راهنمایی افراد برای فروش نیست.فهیمی افزود: تاکیدمان بر این اســت که مشموالن فقط در صورت نیاز ضروری دست به فروش سهام خود بزنند در غیر این صورت مطمئن باشــند این سهام در آینده ســوددهتر خواهد بود.وی ادامه داد: با توجه به سبد داراییهای سهام عدالت، همچنان تاکید میکنیم که سهام عدالت دارای حفظ ارزش برای بلندمدت است و هر روزی که نگهداری شود ارزش آن باالتر میرود. سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی ســهام عدالت یک دارایی بسیار مطمئن است برای حفظ ارزش پول است، گفت: تجربه چند ســال گذشته در بورس نشان داده که شــرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت توانایی حفظ ارزش پول را دارند. وی تاکید کرد: فروش سهام عدالت بدترین تصمیم است.فهیمی درباره جزییات نحوه فروش سهام عدالت در پایان خردادماه گفت: در حال حاضر آنچه که امکان پذیر است انتخاب روش مستقیم و غیرمستقیم برای مدیریت سهام عدالت است و دارندگان تا هشتم خرداد ماه وقت انتخاب روش نحوه مدیریت سهام خود را دارند. وی افزود: مردم باید نسبت به اصالح دو مشخصه و به روز رسانی آن اقدام کنند که این دو شماره تلفن همراه و شماره شبا است. بعد ازطی این مراحل بالفاصله آگهی نحوه مراجعه به کارگزاری و مراجعه به بانکها برای فروش اعالمی میشود.سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت تاکید کرد: تمام مشموالن سهام عدالت برای فروش سهام خود باید کد بورسی داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.