روند نزولی کرونا در ۱۲ استان و رشد صعودی در ۰۱ استان

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

عضوکمیته علمی ســتادملی مقابله با کرونا با اشــاره بــه روند نزولی

شــیوع ویروس کرونا در کشــور گفت: از ۱۳استان درگیر،این بیماری در ۱۲اســتان روند نزولی و در ۰۱استان روند صعودی دارد.به گزارش ایسنا، مسعود مردانی در مصاحبه با رادیو گفتوگو با بیان اینکه ایران نخستین کشــور در غرب آسیا است که بیماری کرونا را پس از چین، تایلند و ژاپن تجربه کرده است، افزد: متأسفانه در ابتدای اپیدمی با موارد متعدد بیماری در استانهایی مانند قم، تهران و گیالن روبرو بودیم.وی به اقداماتی در سطح کشور و در کمیته مقابله با کرونا اشاره کرد و افزود: در کنار این اقدامات، تعطیــالت نوروز با اوج اپیدمی بیماری کرونا در کشور همزمان بود و این مساله فرصت مناسبی به سیستم بهداشتی و درمانی داد تا به مهار و کنترل این بیماری کمک کند.مردانی به وضعیت شــیوع ویروس کرونا در کشور اشاره کرد و یادآور شد: بررسیها نشان میدهد از ۱۳ اســتان درگیر در کشور ۱۲ استان روند نزولی بیماری داشتند اما همچنان در ۰۱ استان روند آن رو به رشد است و دلیل آن بازگشاییها­یی است که با تعجیل صورت میگیرد. مخالف بازگشاییها

نیستیم اما این اقدامات باید با تأمل و به مرور صورت گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.