احمدينژاد روياپردازي ميكند

احمد شيرزاد در گفتوگو با تماشاگران امروز:

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول -

نامه محمود احمدينژاد به دونالد ترامپ را اهالي سياست در امتداد تلاشهاي رئيس پر سروصداي دولتهاي نهم و دهم ارزيابي ميكنند و معتقدند او بعد از منع شدن از شركت در انتخابات دنبال راهي است كه اسمش همچنان در رسانهها باشد.

احمد شيرزاد، نماينده اصلاحطلب ادوار گذشته مجلس، در گفتوگويي كوتاه با تماشاگران امروز با تأكيد بر اصرار احمدينژاد براي رؤيابافي، نامه به رئيسجمهوري ايالات متحده را اتفاقي بياهميت در فضاي ديپلماسي عنوان ميكند و توصيهاش هم اين است كه چنين تحركاتي در فضاي داخلي هم جدي گرفته نشود.عضو پر سروصداي مجلس ششم در همين رابطه ادامه ميدهد: «آقاي احمدينژاد شخصيتي شناختهشده براي مردم ما و همچنين ساير كشورهاي جهان است و دقيقاً به همان ميزان كه كارهاي اينچنينياش نبايد در كشور ما مهم قلمداد شوند، بعيد است كه ملل ديگر هم اين نوع نامهنگاري را در حد يك اتفاق در فضاي ديپلماسي بداند. به همين دليل ميتوان گفت كه نهتنها ترامپ، بلكه هيچ يك از اعضاي اين روزهاي كاخ سفيد واكنشي به متن نامه احمدينژاد نشان نخواهند داد.» شيرزاد همچنين اظهار داشت: «اينكه چهرههاي سياسي دنبال ديده شدن و تأثيرگذاري باشند، قانون نانوشتهاي است كه به آنها اجازه برخي كارها را ميدهد، اما اينكه يك فرد بدون هماهنگي با وزارت خارجه به طور مستقل و مستقيم با رئيسجمهور كشوري چون آمريكا مكاتبه كند، نه با تعقلگرايي همخواني دارد و نه با اصول ابتدايي تحركات ديپلماتيك، پس بايد اشاره كرد كه اين كار، خطايي استراتژيك بود كه حتي ميتواند هزينههاي احتمالي هم در پي داشته باشد.»اين فعال سياسي همچنين متذكر شد كه نامه به ترامپ تنها رفتار نمايشي احمدينژاد در اين روزها نيست و او درصدد است تا با ترغيب تني چند از نزديكانش براي ورود به عرصه انتخاباتي، همچنان بر سر زبانها باشد. به همين دليل همه بايد حواسشان را جمع كنند تا اين چهره جنجالي نتواند با اين رفتارهايش فضاي انتخاباتي را تحتتأثير خود در آورد. احمد شيرزاد در پايان صحبتهايش تصريح كرد: «نبايد منتظر باشيم تا احمدينژاد در رفتارش تغييري به وجود بياورد، چنين فضايي را دوست دارد و همچون هميشه روياپردازي ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.