طرح ابهامات دوباره درنحوه مرگآيتا...

فاطمه هاشمي ميگويد هیچكس نميداند علت فوت او چه بود

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

پنجاهمین روز از درگذشت آیتا... اکبر هاشمي رفسنجاني هم گذشت و حالا روایتهاي تازهاي از مرگ رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال شکلگیري است. روایتهایي که از اتفاقات جدیدي پرده برميدارد و سلامتي آیتا... را قبل از مرگ نشانه ميرود.

فاطمه هاشمي، دختر ارشد آیتا...، دیروز از تأیید سلامت پدر یک هفته قبل از فوت و توسط یک پزشک ایراني مقیم آمریکا خبر داد. او در صحبت با ایسنا گفت: «ایشان هیچ مشکلي از نظر سلامت نداشتند. پنجشنبه هفته قبل از فوت، پزشکي ایراني که مقیم آمریکا هستند با یک دستگاه سونوگرافي مجهز و با اصرار من، ایشان را معاینه کردند و گفتند پدر شما به قدري سالم است که به راحتي تا 10 سال بدون هیچ مشکلي ميتواند زندگي کند؛ تمام بدن ایشان را بررسي کردند، حتي آزمایش دادند که جواب آنها بعد از فوت ایشان آماده شد و همه چیز طبیعي بود؛ ایشان هیچ مشکلي نداشتند. آقاي هاشمي، وزیر بهداشت، دکتر طباطبایي و دکتر ناظري در مصاحبههاي خود مطالبي را مطرح کردند که در مواردي دقیق نبوده است.» فاطمه هاشمي در ادامه آورده است: «قند ایشان کنترل شده بود و میزان آن روي 8۵ الي صد بود و هیچ مشکل و ناراحتي قلبي در پدرم وجود نداشت. درباره اینکه برخي ميگویند عمل آنژیو روي پدرم انجام شده است باید بگویم حقیقیت آن است که این کار به اجبار پزشکها و من انجام شد. جواب آنژیو نیز حاکي از این بود که هیچگونه مشکلي در قلب ایشان وجود ندارد؛ چراکه آیتا... هاشمي کوهنوردي ميکردند و پلههاي مجمع را با دو طي ميکردند و هر روز دور حیاط خانه نیز ميدویدند، ایشان از نظر جسمي خیلي از فرزندانشان قويتر بودند، با اینکه در خانه ایشان آسانسور وجود دارد، اما ایشان به هیچوجه از آن استفاده نميکرد و از پله بالا و پایین ميرفتند.» اما صحبتهاي فاطمه هاشمي جایي شبههبرانگیز ميشود که ميگوید: «برخي اظهار نظرهاي پزشکان و حتي نزدیکان ما دقیق و منطبق با برخي واقعیات نیست. هیچکس نميداند که علت فوت ›آیتا...‹ چه بود»

این سخنان فاطمه هاشمي در حالي مطرح شد که پیش از این نیز حسن قاضيزاده هاشمي، وزیر بهداشت، در سخناني به کوتاهي تیم پزشکي و عدم همراهي ایشان در کنار آیتا... هاشمي اشاره کرد و گفته بود: «تیم پزشکي زماني متوجه )فوت ایشان( شدند که فرصت از دست رفته بود و شاید اگر بودند هم نميتوانستند کاري کنند، اما اگر این گزارشي که به من داده شده درست باشد کوتاهي کردهاند.» هر چند او بعد از بیان این اظهارات، تلویحاً گفتههاي پیشین خود را تکذیب و تمام ابهامات پیشآمده در مورد نحوه مرگ آیتا... را رد کرد و بیان داشت که هیچ پروندهاي در این زمینه وجود ندارد. در ساعتهاي پس از فوت آیتا...، شبهات و شایعات زیادي در مورد مرگ ایشان مطرح شد. از شبکههاي ماهوارهاي که با دلایل و قرائن مرگ او را غیرطبیعي جلوه ميدادند تا برخي کانالهاي منتسب به گروههاي تندرو که مخالفانشان را تهدید ميکردند که مرگي شبیه به فوت آیتا... در انتظارشان خواهد بود.

در مقابل این شبههافکني اما روایت غالب همان فوت ایشان در اثر ایست قلبي بود. حکایتي که ميگفت پیکر آیتا... شناور در آب استخر پیدا شده، در حالي که اثري از خفگي نداشته. محمد هاشمي یکي از نزدیکان آیتا... بود که در پاسخ به شایعات، درگذشت او را ناشي از ایست قلبي برشمرده و گفته بود: «به محض اینکه مرحوم آیتا... هاشمي رفسنجاني دچار ایست قلبي شد، او را به نزدیکترین بیمارستان که بیمارستان شهداي تجریش بود رساندیم و تیم پزشکي تلاش کردند که ایشان را احیا کنند ولي موفق نشدند.» او تمام ادعاهاي مشکوك را در مورد نحوه مرگ آیتا... بياساس دانست.

در همان روزهاي پس از فوت آیتا...، از قول فائزه نیز اخباري منتشر شد مبني بر اینکه خانواده به نحوه بررسي دلایل مرگ پدر معترضاند و اینکه اجازه کالبدشکافي داده نشده و اینها به شایعات دامن زد. اگرچه فائزه هاشمي در یک مصاحبه رسمي مطالب نقل شده را تکذیب کرد. او در مورد فوت آیتا... هاشمي رفسنجاني گفت: «بابا در زمان شنا تمایل نداشت محافظان نزدیکش حضور داشته باشند، بنابراین از آنان ميخواست که بیرون منتظر باشند و محافظان نیز به وسیله سنسور، تحرك عادي او در محل را کنترل ميکردند. روز حادثه هم از طریق سنسور متوجه عدم تحرك ایشان شدند و با ورود به سالن استخر متوجه شدندکه بابا دچار مشکل شدهاند. در داخل اندامهاي داخلي بابا، آب وجود نداشت و هیچ نشانهاي از خفگي در او دیده نميشد، در عین حال که او شنا را بسیار خوب ميدانست. تنها نشانهاي که روي بدن بابا مشهود بوده، آثار وسایل احیا بوده است. آخرین فردي که پیش از رفتن به استخر با پدرم دیدار داشته، وزیر بهداشت بوده است. ما به محافظان بابا اطمینان کامل داریم. آنها مثل اعضاي خانواده ما بودند و بعید است در استخر مشکلي براي بابا بهوجود آمده باشد.» او درباره کالبدشکافي هم اشاره کرد که: «روز بعد از فوت بابا صحبتي مطرح شد مبني بر اینکه قسمتهایي از بدن ایشان از جمله کبد، مورد آزمایش قرار بگیرد که اعضاي خانواده با آن موافقت نکردند.»

فائزه هاشمي خبر انتشاریافته از قول خود مبني بر درخواست «کالبدشکافي» را تکذیب کرد و این شایعه را حرکتي جهتدار خواند و گفت من بهتنهایي نميتوانستم براي بابا تصمیم بگیرم. من فقط یک رأي دارم و تصمیمگیرنده اصلي برادر بزرگمان محسن بود.

پایان ماجرا غلامعلي رجایي، مشاور مرحوم آیتا... هاشمي بود که در یادداشتي در کانال تلگرامي خود به ادعاهاي تغییر حالت صورت آیتا... هاشمي قبل از مرگ پاسخ داد. در حالي که گفته ميشد منتشر نشدن عکس پیکر ایشان پس از مرگ به دلیل تغییرات در چهره بوده، غلامعلي رجایي این صحبتها را رد کرد و با انتشار عکسي از ایشان پس از فوت تلاش کرد نشان بدهد که چهره طبیعي بوده و پیش از مرگ اتفاقي براي ایشان نیفتاده است اما به نظر ميرسد چند هفته پس از دفن آیتا... پرونده همچنان باز است. صحبتهاي فاطمه هاشمي تاکیدي است بر اینکه حتي اگر مرگ طبیعي بوده باشد، هنوز کساني هستند که نسبت به آن پرسشهایي دارند و دختر بزرگ آیتا... یکي از آنهاست.

این روایتي دراماتیک براي مرگ چهرهاي است که زندگياش نیز با رمز و رازهاي بسیاري همراه بوده است. آنطور که فاطمه هاشمي ميگوید توضیحات اولیه نیاز به توضیحات بیشتر و دقیقتري دارند.

صحبتهاي فاطمه هاشمي جايي پرسشبرانگیز ميشود كه ميگويد: «برخي اظهار نظرهاي پزشكان و حتي نزديكان ما دقیق و منطبق با برخي واقعیات نیست. هیچكس نميداند كه علت فوت ›آيتا...‹ چه بود» اين سخنان فاطمه هاشمي در حالي مطرح شد كه پیش از اين نیز حسن قاضيزاده هاشمي، وزير بهداشت، در سخناني عدم همراهي تیم پزشكی در كنار آيتا... هاشمي اشاره كرده بود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.