چگونه ميتوان به صورت موقت خودرو وارد كشور كرد؟

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

گمرك اعلام كرد صدور پروانه ورود موقت براي اتومبيلهاي وارده به كشور صرفاً براي آن دسته از افراد انجام ميشود كه اولاً مقيم خارج از كشور بوده و در ثاني شرط شش ماه اقامت متوالي را در كشور مربوطه داشته باشند. مدت مجاز اقامت خودروهايي كه به صورت موقت به كشور وارد ميشوند سه ماه خواهد بود و اين خودروها پس از مدت فوق بايد از كشور خارج شوند. تمديد مهلتهاي مذكور منوط به موافقت قبلي گمرك ايران خواهد بود. خودروهاي شخصي كه به صورت موقت و براي تردد بيش از ۱۰ روز وارد كشور ميشوند جهت اخذ پلاك موقت شهرباني پس از اخذ گواهي مربوطه از گمرك مرز بايد به اولين واحد شمارهگذاري راهنماييورانندگي كه در گواهي صادره از گمرك مرز ورود مشخص شده، مراجعه كنند. كساني كه به دلايلي موفق به اخذ دفترچه نشدهاند، ميتوانند در مرز ورودي با سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي يا تضمين بيمهنامه نسبت به اخذ پروانه ورود موقت با رعايت شرايط مقرر )در صورت ايراني و مقيم خارج بودن و اقامت حداقل شش ماهه در خارج از كشور و در مورد خارجيان داشتن ويزاي معتبر توريستي( اقدام كنند. اين روش به دليل طولاني بودن مراحل اداري توصيه نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.