جنايت 5 میلیارد توماني در شب خواستگاري خواهر

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

دو برادر که در شب خواستگاري خواهرشان دست به جنایت پنج میلیارد توماني زده بودند دیروز پاي میز محاکمه ایستادند.

عصر دهم دي ماه سال 93 به کلانتري تهرانپارس خبر رسید جدال دو برادر با چند پسر جوان در خیابان استخر به خون کشیده شده و پسر 24 سالهاي به نام علي به بیمارستان منتقل شده است.

تحقیقات پلیس در این زمینه آغاز شده بود که از بیمارستان خبر رسید علي به خاطر شدت خونریزي تسلیم مرگ شده است.

بدین ترتیب محمد 25 ساله و برادر 20 سالهاش به نام مهدي به اتهام جنایت خیاباني بازداشت شدند. محمد به قتل در جریان درگیري خیاباني اعتراف کرد و به بازسازي صحنه جنایت پرداخت. بدین ترتیب محمد و برادرش، دیروز در شعبه هشتم دادگاه کیفري یک استان تهران به ریاست قاضي حسین اصغرزاده و با حضور دو مستشار پاي میز محاکمه ایستادند.

در ابتداي این جلسه مادر قرباني در جایگاه ویژه ایستاد و در حالي که اشک ميریخت، گفت: «پسرم قرار بود سه ماه دیگر داماد شود اما نميدانم چرا و با چه انگیزهاي بيرحمانه کشته شد. دو برادر پسرم را کشتند و گریختند. به همین خاطر به هیچ قیمتي حاضر به گذشت نیستم و براي عامل قتل پسرم حکم قصاص ميخواهم.»

سپس محمد روبهروي قضات ایستاد و گفت: «من و برادرم در مغازه صافکاري و نقاشي ماشین که کنار خانهمان است کار ميکردیم. آن روز قرار بود براي خواهرم خواستگار بیاید. ميخواستم مغازه را تعطیل کنم که مقتول که بچه محلمان بود با یک پسر ناشناس سوار بر یک تویوتا مقابل مغازهمان توقف کردند. آنها از ماشین پیاده شدند و به هم ناسزا گفتند. از حرفهایشان متوجه شدم درگیري آنها به خاطر اختلاف حساب پنج میلیارد توماني است. همان موقع پدرم که از داخل خانه سروصدا را شنیده بود مقابل در آمد و به علي و دوستش تذکر داد تا آنجا را ترك کنند اما یکي از آنها پدرم را که از ناحیه پا دچار معلولیت است هول داد. من به هواخواهي از پدرم جلو رفتم اما علي با چاقو به دستم زد و سوار بر ماشین آنجا را ترك کرد.»

وي ادامه داد: «همان موقع برادرم مهدي سر رسید. آن موقع دیگر خواستگاران رسیده بودند و من و برادرم هم ميخواستیم به خانه برویم که علي و چند پسر جوان که همگي مست بودند از یک دستگاه ویتارا پیاده شدند. آنها که همگي چاقو و شمشیر در دست داشتند به سمت من و برادرم حمله کردند. همان موقع مهدي به مغازهمان رفت و یک لوله آهني به دست گرفت. او براي ترساندن پسران مست، لوله آهني را در هوا چرخاند اما لوله به سر علي برخورد کرد و او روي زمین افتاد.» چاقو از دست علي به زمین افتاده بود اما ميخواست با شمشیر، برادرم را بزند که من چاقویي را که روي زمین افتاده بود برداشتم تا به دست علي بزنم اما یک نفر از پشت مرا هول داد و چاقو ناخواسته به کمر علي فرو رفت. وي ادامه داد: «باور کنید من قصد دعوا نداشتم و نميدانستم ضربهاي که به علي وارد شده است کشنده است. من شرمنده اولیاي دم هستم و تقاضاي بخشش دارم.» سپس مهدي که با قرار وثیقه آزاد است روبهروي قضات ایستاد و منکر معاونت در قتل شد. وي گفت: «من فقط براي پایان دادن به دعوا میله آهني را به دست گرفتم اما با آن ضربهاي به کسي نزدم.» بنا به این گزارش، در پایان این جلسه هیأت قضایي وارد شور شد تا رأي صادر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.